Dzisiaj jest: niedziela, 29 listopada 2020
Imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 12-08-2011,
Data ostatniej modyfikacji: 12-08-2011 | 12:53

. Ogłoszenie

       OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 48 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, sporządzonych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach ewidencyjnych: Bihale, Kobylnica Ruska, Kobylnica Wołoska, Łukawiec, Majdan Lipowiecki, Potok Jaworowski, Skolin, Wielkie Oczy, Wólka Żmijowska, Żmijowiska - z okresem obowiązywania do 31 grudnia 2018 r.;


uzasadnienie

 

 

1. Projekty tych dokumentów zostały uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


2. Ww. projekty uproszczonych planów urządzenia lasu, nie wyznaczają ram dla  późniejszej realizacji przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisku, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 86, 89, 90, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U nr 213, poz. 1397), tj; zmiany lasu na użytek rolny lub wylesienia mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu, zalesienia pastwisk lub łąk na obszarach zagrożenia powodziowego, nieużytków na glebach bagiennych, nieużytków lub innych niż orne użytków rolnych znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody , zalesień o powierzchni powyżej 20 ha.


3. Działanie gospodarcze objęte przedmiotowymi Planami nie będą w sposób znaczący oddziaływać na przedmiot i cele ochrony wielko powierzchniowych form ochrony przyrody, w tym obszary wyznaczone w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

 

     

     Józef Michalik
Starosta Lubaczowski

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna