Dzisiaj jest: niedziela, 28 lutego 2021
Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Starosta - mgr Zenon Swatek
Data publikacji: 18-08-2020,
Data ostatniej modyfikacji: 18-08-2020 | 07:25

. Zapytanie ofertowe na „Zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”

OS.8112.51.2020                                                               Lubaczów, dn. 17.08.2020 r.

                                                             ZAPYTANIE OFERTOWE
                                                                                  na
„Zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”


W ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9 IV: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 2020”.

1.    Zamawiający:
Powiat Lubaczowski
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
NIP 793-15-03-563
2.    Postanowienia ogólne
a)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia treści przed terminem składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (bez podania przyczyny) niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego (http://www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale/) oraz w Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).
b)    Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełniania treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składnia ofert.
c)    Zapytanie realizowane będzie na podstawie umowy podpisanej przez strony po wybraniu najkorzystniejszej oferty określającej zakres zapytania oraz cenę.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Kod CPV
30213100-6 komputery przenośne
48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Komputer przenośny (laptop) – 32 sztuk, o minimalnych wymaganiach określonych w załączniku nr 1


3.1. Dodatkowe informacje:

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy określił wymagania z użyciem znaków towarowych, norm, specyfikacji technicznej, to należy traktować takie określenie jako przykładowe.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest w ofercie udowodnić, że funkcjonalność oferowanego sprzętu i oprogramowania jest równoważna w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego, jak również, że posiada nie gorsze parametry techniczne niż wskazane przez Zamawiającego.
Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nieużywany, nie powystawowy. Pod pojęciem fabrycznie nowy.
Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych nieotwieranych i fabrycznie zabezpieczonych opakowaniach producenta. Sprzęt komputerowy musi posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty oraz inne dokumenty dopuszczające do użytku.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie planuje składania zamówień uzupełniających.

3.2. Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy (transport i rozładunek) przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego tj. na adres ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

3.3. Termin realizacji

Dostawa zamówienia musi zostać zrealizowana w terminie maksymalnie do 27 sierpnia 2020 r.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.
Wykonawca związany jest ofertą 14 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Wykluczenia  i warunki udziału
1.    Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a)    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b)    posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji
c)    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d)    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.    Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.

5. Kryteria oceny ofert:
5.1. Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Nr kryt.    Opis kryteriów oceny                Znaczenie
1.                Cena brutto                                 100 %

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

5.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej
----------------------------  x 100%  = liczba punktów
Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru

6. Opis sposobu obliczenia ceny:
a)     cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku;
b)    cena podana w ofercie powinna być ceną brutto tzn. powinna obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, niezbędne do prawidłowego i pełnego jego wykonania oraz uwzględniać wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty wynikające z realizacji zamówienia, jak również ewentualne upusty i rabaty skalkulowane przez Wykonawcę;
W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty, które po dokonaniu oceny otrzymają tą samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 
7. Składanie ofert:
a)    Termin składania ofert upływa 21 sierpnia 2020 r.
b)    Miejscem składania ofert jest: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.
c)    Dopuszczalna forma składania ofert:
•    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, tj. poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza oferty pocztą elektroniczną lub dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
•    Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: starostwo@lubaczow.powiat.pl
•    W temacie wiadomości mailowej zawierającej ofertę należy wpisać: Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
•    Oferty można składać za w terminie do dnia 21-08-2020 r. do godziny 14:00.
•    O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu na skrzynkę e-mailową Zamawiającego
•    Oferta złożona po terminie nie zostanie uwzględniona.
•    Oferty zostaną ocenione w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie w dniu 21 08-2020 r. o godz. 14:15.
d)    Oferta przesłana za pomocą poczty e-mail powinna zawierać wszystkie niezbędne załączniki.
e)    Oferta winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
f)    Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
g)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
h)    Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
– formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiących załącznik nr 2
- oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: m.pierog@powiatlubaczowski.pl
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, tel. 16 632 87 35, email: m.pierog@powiatlubaczowski.pl
 
9. Termin realizacji umowy i płatności za przedmiot umowy
1)    Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości przedmiotu zamówienia od daty podpisania umowy w terminie do 27 sierpnia 2020 r.
2)    Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru, w formie przelewu na rachunek bankowy, w ciągu 7 dni od otrzymania faktury VAT (rachunku) z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment)
10. Warunki zmiany umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Nie stanowi zmiany umowy:
1)    zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
2)    zmiana danych teleadresowych.
3.W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych. Zakres zmian może dotyczyć:
1)    terminu realizacji umowy,
2)    zasad płatności.
4.    Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
5.    Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

11. Zasady prowadzenia postępowania
1.    Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.);
2.    Za ważne uważane są tylko te oferty, które są zgodne z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz złożone zostały w wyznaczonym terminie;
3.    W przypadku nieprawidłowego wyliczenia ceny w ofercie, polegającego na oczywistej omyłce rachunkowej, czy też omyłce pisarskiej lub braków w wypełnieniu formularza ofertowego, Zamawiający może poprawić ofertę lub wezwać Wykonawców do wyjaśnienia;
4.    W przypadku innych braków Zamawiający może wezwać do uzupełnienia/poprawy błędów wszystkich Wykonawców lub tylko tych, którzy złożyli oferty najkorzystniejsze;
5.    W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych lub odstąpić od zamówienia;
6.    W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą liczbą uzyskanych punktów w określonych kryteriach oceny ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość:
a)    podpisania umowy z w/w  Wykonawcami dzieląc zamówienia do wykonania proporcjonalnie do liczby tych Wykonawców.
b)    złożenia ofert dodatkowych;
7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania, unieważnienia postępowania lub do odstąpienia od podpisania umowy bez podawania przyczyn.

12. Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Starosta Lubaczowski
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Inspektor Ochrony Danych

Pani Justyna Ciechanowska

,

Listownie na adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,

Kontakt osobisty w siedzibie: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą w celu:

 1. realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Okres, przez który będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 2. realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy;
 3. po zakończeniu realizacji umowy – umowa przechowywana jest przez okres 10 lat od jej zakończenia a pozostałe dokumenty z nią związane przez okres 5 lat od zakończenia umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843)

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Dodatkowe informacje

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu jak również nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie www Urzędu.13. Załączniki
a.    Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
b.    Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy według załączonego wzoru.
c.    Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań
d.    Załącznik nr 4 - Wzór umowy


                                                      Starosta
                                                mgr Zenon Swatek

                                 

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna