Dzisiaj jest: wtorek, 9 marca 2021
Imieniny: Dominika, Franciszki, Katarzyny
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Kierownik Gospodarstwa Lokalowego w Lubaczowie - Jan Przywara
Data publikacji: 05-03-2020,
Data ostatniej modyfikacji: 05-03-2020 | 13:23

. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM /PISEMNYM/ na sprzedaż masztu radiowego stalowego H =22,0 m

              
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM /PISEMNYM/ na sprzedaż  masztu radiowego stalowego H =22,0 m

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Powiat Lubaczowski - Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 25, strona internetowa www.lubaczow.powiat.pl, e-mail: gl@lubaczow.powiat.pl, tel. 781507399, 601290097.                                  

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu12-go marca 2020 r. godz. 10.30 w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 15, I piętro – sala konferencyjna.

 3. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku.
Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku: maszt radiowy stalowy H =22,0 m, znajduje się w Jędrzejówce gmina Narol, działka nr 460/5, ul. Targowa 4. Termin - od dnia ogłoszenia przetargu do 11-go marca 2020r.  lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym –  781507399, 601290097.

4. Wadium – nie dotyczy.

5. Cena wywoławcza /brutto/: 1875,00zł (słownie zł.: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć zł ). Oferent składa ofertę na cenę brutto.                  
 
6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym  przetargu.
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
-  imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
-   oferowaną cenę,
-  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu  i z oceną techniczną i nie wnosi zastrzeżeń do umowy oraz, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
Wzór formularza ofertowego z oświadczeniami oraz projektem umowy znajduje się na stronie internetowej.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie.
Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek "Oferta przetargowa na zakup masztu radiowego.
Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz 7:00 – 15;00, nie później jednak niż do dnia  12-go marca  2020 r. do godz. 10:00,  do  sekretariatu Starostwa Powiatowego w Lubaczowie pok. Nr 8– I piętro. Termin związania ofertą: 7 dni.
8.  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

9. Inne informacje:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę  na  sprzedawany maszt.
2. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.
3.  komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu pisemnym
b) do oferty nie dołączono wymaganych dokumentów  
c) nie została podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.
d) dokumenty zostały złożone niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość.
e) o odrzuceniu ofert komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta

10. Rozpoczynając przetarg Komisja  przetargowa:
1. Stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,
2. Ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie,    
3. Otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o  przetargu
4. Z powyższych czynności sporządza protokół  końcowy.

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie wystawieniu faktury VAT przez Sprzedającego i po wpłaceniu przez kupującego przelewem ceny nabycia na konto Nr BS Lubaczów 64 9101 0003 2001 0004 0312 0001.
Kupujący w terminie 7 dni od podpisania umowy zabierze maszt stalowy z działki nr 460/5, znajdującej się w Jędrzejówce gmina Narol, ul. Targowa 2 Sprzedający zastrzega sobie własność masztu do chwili uiszczenia przez kupującego ceny nabycia.

    Lubaczów, 05.03.2020r.
                                                      Kierownik Gospodarstwa
                                                     Lokalowego w Lubaczowie
                                                                 Jan Przywara

                                                                      

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna