Dzisiaj jest: niedziela, 28 lutego 2021
Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Andrzej Pliszka
Data publikacji: 07-11-2019,
Data ostatniej modyfikacji: 07-11-2019 | 13:50

. Ogłoszenie przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zarząd Powiatu w Lubaczowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490/ - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów.

 1. Oznaczenie nieruchomości:
 1. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Lubaczów, składająca się z działek budowlanych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 1463/4 o pow. 0,1224 ha, 1463/5 o pow. 0,0976 ha, 1463/6 o pow. 0,0978 ha, 1463/7 o pow. 0,1002 ha, 1463/8  o pow. 0,0987 ha, 1463/9 o pow. 0,1011 ha, 1463/10 o pow. 0,1004 ha, 1463/11 o pow. 0,0985 ha, 1463/12 o pow. 0,0987 ha, 5773/2 o pow. 0,1218 ha, 5773/3 o pow. 0,1117 ha, 5773/4 o pow. 0,1079 ha, 5773/5 o pow. 0,1070 ha, 5773/6 o pow. 0,1084 ha, 5773/7 o pow. 0,1082 ha, 5773/8 o pow. 0,1390 ha, 5773/9 o pow. 0,1148 ha, objęta księgą wieczystą KW nr PR1L/00042240/6.
 2. W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej tj. ulicy Adama Mickiewicza (działka nr 1450) sprzedaż działek budowlanych, wymienionych w ppkt 1) nastąpi wraz ze zbyciem udziału w prawie własności do działek gruntu stanowiącego drogi wewnętrzne, w następujący sposób:
 1. działka nr 1463/4 zostanie sprzedana wraz z działką nr 1463/3 o pow. 0,0109 ha (droga wewnętrzna), objętą księgą wieczystą KW nr PR1L/00042240/6,
 2. działki o numerach: 1463/5, 1463/6, 1463/7, 1463/8, 1463/9, 1463/10, 1463/11, 1463/12 – zostaną sprzedane wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w prawie własności do działki nr 1464 o pow. 0,2390 ha (droga wewnętrzna), objętej księgą wieczystą Kw nr PR1L/00045427/2,
 3. działki o numerach: 5773/2, 5773/3, 5773/4, 5773/5, 5773/6, 5773/7, 5773/8, 5773/9 zostaną sprzedane wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w prawie własności do działki nr 5773/1 o pow. 0,1831 ha (droga wewnętrzna), objętej księgą wieczystą KW nr PR1L/00042240/6.
 1. Opis nieruchomości:

   Nieruchomości położone są w strefie peryferyjnej miasta Lubaczowa przy projektowanych drogach wewnętrznych o nawierzchni gruntowej. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej tj. ulicy Mickiewicza o nawierzchni ulepszonej asfaltem. Teren na którym zlokalizowane są nieruchomości znajduje się w obszarze dynamicznie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dalszym sąsiedztwie położony jest szpital powiatowy, stacja CPN i obiekty usługowo-handlowe. Nieruchomości posiadają dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej na warunkach określonych przez gestorów tych sieci. Nieruchomości znajdują się w otoczeniu z terenami zurbanizowanymi, zabudową jednorodzinną i drogami publicznymi.

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Lubaczowa z o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 22.11.2018 r., znak: GPR.V.6730.40.2018 przedmiotowe nieruchomości położone są w terenach:

 1. działki o numerach ewidencyjnych: 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/7, 1463/8, 1463/9, 1463/10, 1463/11, 1463/12, 5773/2, 5773/3, 5773/4, 5773/5, 5773/6, 5773/7 położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 2. działki o numerach ewidencyjnych: 5773/8, 5773/9 położone są w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 3. działki o numerach ewidencyjnych: 5773/1, 1463/3 i 1464 położone są w konturze oznaczonym symbolem „KDW” – teren drogi wewnętrznej.
 1. Cena nieruchomości:

L.p.

Nr działki

Pow.

(w ha)

Cena wywoławcza

brutto (w tym 23% podatku Vat) za działkę budowlaną wraz z udziałem w drodze wewnętrznej

(w zł)

Wysokość wadium za działkę budowlaną wraz z udziałem w drodze wewnętrznej

(w zł)

1

1463/3

droga wewnętrzna

0,0109

 

 

2

1463/4 

0,1224

75 689,28

7 569,00

3

1463/5 

0,0976

63 775,19

6 378,00

4

1463/6 

0,0978

62 803,49

6 280,00

5

1463/7 

0,1002

63 551,33

6 355,00

6

1463/8 

0,0987

64 384,04

6 438,00

7

1463/9 

0,1011

65 713,67

6 571,00

8

1463/10 

0,1004

65 326,22

6 533,00

9

1463/11 

0,0985

61 317,65

6 132,00

10

1463/12 

0,0987

61 422,20

6 142,00

11

5773/1

droga wewnętrzna

0,1831

 

 

12

5773/2

0,1218

80 532,25

8 053,00

13

5773/3

0,1117

73 494,19

7 349,00

14

5773/4

0,1079

67 394,62

6 739,00

15

5773/5

0,1070

65 622,19

6 562,00

16

5773/6

0,1084

68 961,64

6 896,00

17

5773/7

0,1082

66 267,94

6 627,00

18

5773/8

0,1390

103 364,74

10 336,00

19

5773/9

0,1148

90 532,15

9 053,00

20

1464

droga wewnętrzna

0,2390

 

 

Razem:

2,2672

1 200 152,79

120 013,00

 

 

 1. Przetarg na sprzedaż działek, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 r. od godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ulicy Jasnej 1, I piętro, pokój nr 15 - według kolejności podanej w tabeli w pkt 4 ogłoszenia.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu z adnotacją: „wpłata wadium na nieruchomość położoną w obrębie Lubaczów, działka/i nr …........”, na konto bankowe pod nazwą: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie Bank Spółdzielczy Lubaczów                                       Nr 57 9101 0003 2001 0003 6650 0008 w terminie do dnia 9 stycznia 2020 r. Wadium uważa się za wniesione z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku.
 3. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

     Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od  zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej /z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych/.
 3. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 4. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1, pokój nr 41 lub 39, tel. 16/ 632-87-41 lub 16/632-87-39.
 8. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowane na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale.

 

Lubaczów, dnia 06.11.2019 r.

STAROSTA

mgr Zenon Swatek

 

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna