Dzisiaj jest: sobota, 6 marca 2021
Imieniny: Jordana, Marcina, Róży
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 29-10-2019,
Data ostatniej modyfikacji: 29-10-2019 | 08:36

. Zapytanie ofertowe


GN.6821.3.2018                                       Lubaczów, dnia 29.10.2019 r.

                                Rzeczoznawcy Majątkowi
                            

Zapytanie ofertowe
(wartość zamówienia poniżej 30.000 euro)


1.    Zamawiający – Starosta Lubaczowski, 37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1.

2.    Opis przedmiotu zamówienia

Proszę o podanie stawki wynagrodzenia – ceny brutto za sporządzenie operatu szacunkowego określających wartość nieruchomości zajętych pod drogę publiczną miejską, dotyczących 17 działek położonych w Lubaczowie. Wykaz działek i powierzchni stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

3.    Termin wykonania usługi
Okres realizacji zamówienia: 17.12.2019 r.

Szczegółowe informacje o przeznaczonych do oszacowania nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – II piętro, pokój nr 41, tel. 16 632-87-41.

4.    Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 05.11.2019 r. do godziny 11:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pokój nr 9 lub przesłać pocztą, z dopiskiem na kopercie: „Oferta - Wycena działek. Nie otwierać przed dniem 05.11.2019 r. godz. 11:00”.

5.    Postanowienia ogólne

6.    Wykonawca użyje do wykonania operatów szacunkowych materiałów własnych, pokryje koszty związane z wykorzystaniem i zakupem materiałów geodezyjnych wymaganych do sporządzenia operatów szacunkowych oraz sporządzeniem dokumentacji fotograficznej.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). – ustawy tej nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
•    unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn,
•    złożenie oferty nie jest wiążące dla zamawiającego,
•    zmiany ilości działek przeznaczonych do wyceny
•    wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem zamawiającego.

8.    Załączniki do zapytania
                                      
- wykaz działek i powierzchni do wyceny             

                                                      Z up. Starosty
                                                   mgr Jacek Kopeć
                                               Geodeta Powiatowy

Załącznik nr 2

Wykaz działek i powierzchni do wyceny nieruchomości.
Obr. ew. Lubaczów

Lp, Nr działek Powierzchnia (ha)
1 3026/4 0,1185
2 3028/1 0,1171
3 3024/5 0,0119
4 3031/2 0,0366
5 5767/1 0,2117
6 2956/1 0,0004
7 2953/1 0,0047
8 2952/1 0,0057
9 2950/1 0,0156
10 2948/1 0,0079
11 2946/1 0,0006
12 2938/14 0,0359
13 2938/12 0,0017
14 1994/30 0,0082
15 1994/28 0,0010
16 3081 0,0252
17 3083  0,0420
                                                   suma  = 0.6447


 


                                                                       


 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna