Dzisiaj jest: niedziela, 28 lutego 2021
Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Starosta - mgr Zenon Swatek
Data publikacji: 06-09-2019,
Data ostatniej modyfikacji: 06-09-2019 | 10:28

. Zarządzenie Nr 42/2019 Starosty Lubaczowskiego z dnia 04 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzani

                                     Zarządzenie Nr 42/2019
                                    Starosty Lubaczowskiego
                                    z dnia 04 września 2019 r.

 
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu, dla lasów stanowiących własność Parafii Rzymskokatolickiej w Płazowie, na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r., położonych w obrębie ewidencyjnym Płazów.  


Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U.z 2018 poz. 2129 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 poz. 2408), opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismo z dnia 24 czerwca 2019 r., znak: WPN.410.1.26.2019.EŚ.3) oraz pozytywnej opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Narol z dnia 04 lutego 2019 r., znak:  ZG.6007.2.2019, przy uwzględnieniu informacji Burmistrza Miasta i Gminy Narol, dotyczącej ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego  projektu uproszczonego planu urządzania lasu
                                          zarządza się, co następuje

                                                               § 1

1.    Zatwierdzam uproszczony plan urządzania lasu dla lasów stanowiących własność Parafii Rzymskokatolickiej w Płazowie pw. Św. Michała Archanioła, ul. Kościelna 14, 37-614 Płazów, położonych w obrębie ewidencyjnym Płazów, obowiązujący w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r., o łącznej powierzchni opracowania 17,43 ha.
2.    Przedmiotowy plan zawiera:
1)    opis ogólny,
2)    określenie zadań dotyczących gospodarki leśnej:
- użytkowanie rębne - powierzchnia 3,74 ha, miąższość do pozyskania 810 m3,
- użytkowanie przedrębne - powierzchnia 10,97 ha, miąższość do  pozyskania 281 m3,
- odnowienia rębni zupełnych i złożonych – powierzchnia  3,25 ha,
- poprawki – powierzchnia 0,75 ha
- pielęgnowanie upraw  – powierzchnia 5,21 ha,
- dolesienia luk- powierzchnia 0,12 ha
- CW -  powierzchnia  1,47 ha,
3)    opis taksacyjny lasów,
4)    rejestr działek leśnych oraz ich właścicieli,
5)    wykaz symboli i skrótów,
6)    mapę gospodarczo-przeglądową drzewostanów.

3.    Ustalam okres ważności przedmiotowego uproszczonego planu urządzania lasu dla obrębu ewidencyjnego Płazów do dnia 31 grudnia 2028 roku.

                                                              § 2

1.    W lasach, dla których zatwierdza się niniejszy uproszczony plan urządzania lasu, należy prowadzić trwale zrównoważoną gospodarkę leśną według tego planu, z uwzględnieniem
w szczególności następujących celów:   
1)    zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, glebę i warunki życia
i zdrowia człowieka oraz równowagę przyrodniczą,
2)    ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych, stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:
a)    zachowanie różnorodności przyrodniczej,
b)    zachowanie leśnych zasobów genetycznych,
c)    walory krajobrazowe,
d)    potrzeby nauki,
3)    ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym,
4)    ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności
na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych,
5)    produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

2.    Właściciel lasu realizując cele i zasady gospodarki leśnej wskazane w ustawie o lasach, zobowiązany jest uwzględniać wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, określone w Rozporządzaniu Ministra Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.
                                                      § 3

1.    Zatwierdzony uproszczony plan urządzania lasu o którym mowa w § 1, dla lasu stanowiącego własność Parafii Rzymskokatolickiej w Płazowie, położonego na terenie obrębu ewidencyjnego Płazów, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, będący integralną jego częścią.

                                                        § 4

1.    Nadzór nad wykonaniem zatwierdzonego uproszczonego planu urządzania lasu powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie.
                                                      § 6

1.    Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1 oraz na stronie internetowej:  www.lubaczow.powiat.pl/bip

                                                       §7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                       STAROSTA
                                                                 mgr Zenon SwatekUzasadnienie
W dniu 27 sierpnia 2019 r. firma Eko-Las Chromiec-Dariusz, Podmiot Wykonawstwa Urządzeniowego, Pukarzów 106/1, 22-650 Łaszczów, będąca jednocześnie wykonawcą, wystąpiła o zatwierdzenie uproszczonego planu urządzania lasu, dla lasu stanowiącego własność Parafii Rzymskokatolickiej w Płazowie, położonego w obrębie ewid. Płazów, położonego na terenie Gminy Narol. Przedmiotowy plan obejmuje grunty leśne o łącznej powierzchni opracowania 17,43 ha, i obowiązuje na lata 2019 – 2028. Uproszczony plan urządzania lasu został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzania lasu, uproszczonego planu urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.) starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. ustawy o lasach, uproszczone plany urządzania lasu zatwierdza starosta, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego. Natomiast trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według uproszczonego planu urządzania lasu sporządzonego na okres 10 lat.
Projekt przedmiotowego uproszczonego planu urządzania lasu został pozytywnie zaopiniowany przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Narol, pismem z dnia 4 lutego 2019 r., znak spawy: ZG.6007.2.2019.
Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.) wykonawca planów uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko przedmiotowego projektu upul z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Ww. Organ uznał, że przedmiotowy uproszczony planu urządzania lasu nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko (Pismo RDOŚ w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2019 r., WPN.410.1.26.2019.EŚ.3).

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna