Dzisiaj jest: wtorek, 1 grudnia 2020
Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Starosta - mgr Zenon Swatek
Data publikacji: 20-08-2019,
Data ostatniej modyfikacji: 12-11-2019 | 08:27
Data wytworzenia dokumentu: 20-08-2019

. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczó

                                        OGŁOSZENIE O PRZETARGU

     Zarząd Powiatu w Lubaczowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490/ - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów.

1.    Oznaczenie nieruchomości:
1)    Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Lubaczów, składająca się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 1463/4 o pow. 0,1224 ha, 1463/5 o pow. 0,0976 ha, 1463/6 o pow. 0,0978 ha, 1463/7 o pow. 0,1002 ha, 1463/8  o pow. 0,0987 ha, 1463/9 o pow. 0,1011 ha, 1463/10 o pow. 0,1004 ha, 1463/11 o pow. 0,0985 ha, 1463/12 o pow. 0,0987 ha, 5773/2 o pow. 0,1218 ha, 5773/3 o pow. 0,1117 ha, 5773/4 o pow. 0,1079 ha, 5773/5 o pow. 0,1070 ha, 5773/6 o pow. 0,1084 ha, 5773/7 o pow. 0,1082 ha, 5773/8 o pow. 0,1390 ha, 5773/9 o pow. 0,1148 ha, objęta księgą wieczystą KW nr PR1L/00042240/6.

2)    W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej tj. ulicy Adama Mickiewicza (działka nr 1450) sprzedaż działek budowlanych, wymienionych w ppkt 1) nastąpi wraz ze zbyciem udziału w prawie do działek gruntu stanowiącego drogi wewnętrzne, w następujący sposób:
a)    działka nr 1463/4 zostanie sprzedana wraz z działką nr 1463/3 o pow. 0,0109 ha (droga wewnętrzna), objętą księgą wieczystą KW nr PR1L/00042240/6,
b)    działki o numerach: 1463/5, 1463/6, 1463/7, 1463/8, 1463/9, 1463/10, 1463/11, 1463/12 – zostaną sprzedane wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w prawie do działki nr 1464 o pow. 0,2390 ha (droga wewnętrzna), objętej księgą wieczystą Kw nr PR1L/00045427/2,
c)    działki o numerach: 5773/2, 5773/3, 5773/4, 5773/5, 5773/6, 5773/7, 5773/8, 5773/9 – zostaną sprzedane wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w prawie do działki nr 5773/1 o pow. 0,1831 ha (droga wewnętrzna), objętej księgą wieczystą KW nr PR1L/00042240/6.

2.    Opis nieruchomości:
   Nieruchomości położone są w strefie peryferyjnej miasta Lubaczowa przy projektowanych drogach wewnętrznych o nawierzchni gruntowej. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej tj. ulicy Mickiewicza o nawierzchni ulepszonej asfaltem. Teren na którym zlokalizowane są nieruchomości znajduje się w obszarze dynamicznie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dalszym sąsiedztwie położony jest szpital powiatowy, stacja CPN i obiekty usługowo-handlowe. Nieruchomości posiadają dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej na warunkach określonych przez gestorów tych sieci. Nieruchomości znajdują się w otoczeniu z terenami zurbanizowanymi, zabudową jednorodzinną i drogami publicznymi.

3.    Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Lubaczowa z o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 22.11.2018 r., znak: GPR.V.6730.40.2018 przedmiotowe nieruchomości położone są w terenach:
1)    działki o numerach ewidencyjnych: 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/7, 1463/8, 1463/9, 1463/10, 1463/11, 1463/12, 5773/2, 5773/3, 5773/4, 5773/5, 5773/6, 5773/7 położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2)    działki o numerach ewidencyjnych: 5773/8, 5773/9 położone są w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
3)    działki o numerach ewidencyjnych: 5773/1, 1463/3 i 1464 położone są w konturze oznaczonym symbolem „KDW” – teren drogi wewnętrznej.

4.    Cena nieruchomości:

L.p.

Nr działki

Pow.

w ha

Cena wywoławcza

brutto (w tym 23% podatku Vat)

w zł

Wysokość wadium

w zł

Minimalne postąpienie

w zł

1

1463/3

droga wewnętrzna

0,0109

4 072,53

-

-

2

1463/4 

0,1224

71 616,75

7 162,00

720,00

3

1463/5 

0,0976

54 550,50

5 455,00

550,00

4

1463/6 

0,0978

53 578,80

5 358,00

540,00

5

1463/7 

0,1002

54 326,64

5 433,00

550,00

6

1463/8 

0,0987

55 159,35

5 516,00

560,00

7

1463/9 

0,1011

56 488,98

5 649,00

570,00

8

1463/10 

0,1004

56 101,53

5 610,00

570,00

9

1463/11 

0,0985

52 092,96

5 209,00

530,00

10

1463/12 

0,0987

52 197,51

5 220,00

530,00

11

5773/1

droga wewnętrzna

0,1831

60 814,89

-

-

12

5773/2

0,1218

72 930,39

7 293,00

730,00

13

5773/3

0,1117

65 892,33

6 589,00

660,00

14

5773/4

0,1079

59 792,76

5 979,00

600,00

15

5773/5

0,1070

58 020,33

5 802,00

590,00

16

5773/6

0,1084

61 359,78

6 136,00

620,00

17

5773/7

0,1082

58 666,08

5 867,00

590,00

18

5773/8

0,1390

95 762,88

9 576,00

960,00

19

5773/9

0,1148

82 930,29

8 293,00

830,00

20

1464

droga wewnętrzna

0,2390

73 797,54

-

-

Razem:

2,2672

1 200 152,82

106 147,00

10 700,00

 
Do ceny sprzedaży działek budowlanych zostanie doliczona cena zbycia udziałów w prawie do działek gruntu stanowiącego drogi wewnętrzne, o których mowa w pkt 1 ppkt 2).

5.    Przetarg na sprzedaż działek, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. od godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ulicy Jasnej 1, I piętro, pokój nr 15 - według kolejności podanej w tabeli w pkt 4 ogłoszenia.

6.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu z adnotacją: „wpłata wadium na nieruchomość położoną w obrębie Lubaczów, działka/i nr …........”, na konto bankowe pod nazwą: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie Bank Spółdzielczy Lubaczów   Nr 57 9101 0003 2001 0003 6650 0008 w terminie do dnia 18 października 2019 r.

7.    Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

8.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
     Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9.    Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od  zawarcia umowy sprzedaży.

10.    Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej /z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych/.

11.    Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

12.    Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

13.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.    Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

15.    Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1, pokój nr 41 lub 39, tel. 16/ 632-87-41 lub 16/632-87-39.

16.    Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowane na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale.

Lubaczów, dnia 20.08.2019 r.

                                                                                STAROSTA
                                                                           mgr Zenon Swatek

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna