Dzisiaj jest: wtorek, 9 marca 2021
Imieniny: Dominika, Franciszki, Katarzyny
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Starosta - mgr Zenon Swatek
Data publikacji: 12-08-2019,
Data ostatniej modyfikacji: 12-08-2019 | 14:27
Data wytworzenia dokumentu: 12-08-2019

. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu, położonych w Oleszycach

                                                         Zarząd Powiatu w Lubaczowie
                                                                        ul. Jasna1
                                                               37-600 Lubaczów

 

                                            
                                           OGŁOSZENIE O PRZETARGU                   Zarząd Powiatu w Lubaczowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490/ - ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Miasto Oleszyce.


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 10 lipca 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.


1.    Oznaczenie nieruchomości:
     Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Miasto Oleszyce, składająca się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 921/5 o pow. 0,0896 ha, 921/21 o pow. 0,0904 ha, objęta księgą wieczystą KW nr PR1L/00050388/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

2.    Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Oleszyce, w południowo-wschodniej części miasta, w odległości ok. 1 km. od jego centrum, w którym znajduje się większość placówek handlowych i usługowych. W bliskim sąsiedztwie znajduje się kompleks budynków Zespołu Szkół w Oleszycach. Od północy nieruchomość graniczy z terenami zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej. W okolicy nieruchomości znajdują się punkty handlowe. Działki posiadają dostęp do energii elektrycznej, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.


3.    Przeznaczenie nieruchomości
Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 21.11.2011 r. znak: BGP 6730.29.2011 (Nr 34/2011) przedmiotowe działki, wchodzące w skład nieruchomości, położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla nieruchomości tej zostały ustalone warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Zabudowa terenu wydzielonego z działki nr 921 obr. Nr 0001 Miasto Oleszyce budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (w ilości 17 szt. na wydzielonych działkach) wraz z wydzieleniem dróg wewnętrznych – dojazdu do działek budowlanych, zaplecza Zespołu Szkół oraz ogródków działkowych”.

4.    Cena nieruchomości:

 

Lp. Nr działki    Powierzchnia
w ha
Cena wywoławcza
brutto (w tym 23%
|podatku Vat)
Wysokość wadium Minimalne postąpienie
1 2 3 4 5 6
1 921/5 0,0896  29 569,20 zł 2 957,00 300,00 zł
2 921/21  0,0904   29 587,65 zł  2 959,00 300,00 zł
RAZEM 0,1800 59 156,85 zł    14 132,00 1 440,00


              
5.    Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ulicy Jasnej 1, I piętro, pokój nr 15.

6.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu z adnotacją: „wpłata wadium na nieruchomość położoną w obrębie Miasto Oleszyce, działka nr ........”, na konto bankowe pod nazwą: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie Bank Spółdzielczy Lubaczów Nr 57 9101 0003 2001 0003 6650 0008 w terminie do dnia 10 września 2019 r.

7.    Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

8.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9.    Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od  zawarcia umowy sprzedaży.

10.    Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej /z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych/.

11.    Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

12.    Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

13.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.    Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

15.    Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1, pokój nr 41 lub 39, tel. 16/ 632-87-41 lub 16/632-87-39.

16.    Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowane na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale.

Lubaczów, dnia 12.08.2019 r.


                                                                                              Starosta
                                                                                         mgr Zenon Swatek


 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna