Dzisiaj jest: wtorek, 9 marca 2021
Imieniny: Dominika, Franciszki, Katarzyny
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 19-04-2019,
Data ostatniej modyfikacji: 19-04-2019 | 11:26

. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIEZARZĄD POWIATU W LUBACZOWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE, UL. MICKIEWICZA 168, 37-600 LUBACZÓW

 
I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów.

II. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego: Materiały udostępnia Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie w siedzibie przy ul. Jasna 1, I piętro, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

III. Stanowisko objęte konkursem: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów.

IV. Wymagane kwalifikacje kandydata: kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.), tj.:
1. posiadać wykształcenie wyższe,
2. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika (dyrektora),
3. posiadać co najmniej pięcioletni stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4. nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie.

V. Wymagane dokumenty od kandydatów:
1. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert zawierających:
1) pisemne podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
4) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy – oryginały do wglądu komisji konkursowej,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w „Dziale IV Wymagania kwalifikacyjne kandydata” pkt 3) lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy o  spełnieniu tych wymagań,
6) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje kandydata według uznania kandydata, w tym opinie i zaświadczenia o osiągnięciach i sukcesach zawodowych,
7) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
8) aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku objętym konkursem,
9) pisemne oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
10) pisemne oświadczenie, że nie został wobec niego wydany zakaz pracy na stanowisku objętym konkursem oraz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1458 ze zm.),
11) pisemne oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie , zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

VI. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie ul. Jasna 1 I piętro pok. nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00 w terminie do dnia 9 maja 2019r. lub przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów.”
2. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Dokumenty przedłożone w odpisach lub kopiach musza być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym potwierdzenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

VII. Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę Powiatu w Lubaczowie. O terminie posiedzenia komisji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, telefonicznie lub pisemnie. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od dnia zakończenia składania ofert.
2. Wskazanie kandydata przez Komisję konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o nawiązanie stosunku pracy na stanowisku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

VIII. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuje się, że;
1) Administratorem zebranych danych jest: Starosta Lubaczowski , ul. Jasna 1 37 – 600 Lubaczów,
2) Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych adres e-mail - justyna@ciechanowski.net.pl,, adres korespondencyjny; Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów,
3) Dane będą przetwarzane do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
4) Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2190 ze zm. ) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 393). Brak podania danych osobowych skutkuje odmową udziału w postępowaniu konkursowym.
5) Dane osobowe przetwarzane są  na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji postępowania konkursowego. Okres przechowywania oferty kandydata, któremu nie powierzono stanowiska objętego konkursem, wynosi 5 lat po upływie roku w którym zakończono konkurs, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją archiwalną.
6) Kandydat na stanowisko, o którym mowa w ogłoszeniu ma prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
7) Kandydat na stanowisko, o którym mowa w ogłoszeniu ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy cytowanego rozporządzenia.
8) Dane osobowe kandydata mogą być przekazywane innym odbiorcom danych w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa (w tym organom kontroli i ochrony prawa).
9) Dane osobowe kandydata nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

IX. Warunki socjalne.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie dysponuje mieszkaniami przy ul. Leśnej, 37 – 600 Lubaczów

IX. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

X. Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Alicja Czernysz – Kawa Starszy Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, tel. 16 632 87 06.

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna