Dzisiaj jest: niedziela, 28 lutego 2021
Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Starosta - mgr Zenon Swatek
Data publikacji: 19-04-2019,
Data ostatniej modyfikacji: 19-04-2019 | 07:49
Data wytworzenia dokumentu: 18-04-2019

. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego

                                   OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lubaczowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)  - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Jędrzejówka gm. Narol.

1. Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana, położona w obrębie Jędrzejówka gm. Narol, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 462/8 o pow. 0,2959 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00036502/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w strefie pośredniej gminy Narol, dobrze skomunikowanej z centrum gminy, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się droga powiatowa o nawierzchni ulepszonej. Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telefonicznej. Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości: zabudowa usługowa, tereny leśne i droga powiatowa. Budynki i budowle występujące na nieruchomości to: budynek magazynowy o pow. użytkowej 161,19 m2, ogrodzenie trwałe, oświetlenie terenu, drogi wewnętrzne, plac utwardzony. Część działki jest zainwestowana drzewostanem leśnym.

3. Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zapis w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Narol, uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Narol Nr 187/XX/2000 z dnia 29.11.2000 r., nieruchomość znajduje się w terenach znaczących usług publicznych i komercyjnych, wytwórczości i składowania.

4. Cena nieruchomości wraz z zabudowaniami i drzewostanem:

 

L.p. Nr działki  Powierzchnia Cena wywoławcza Wysokość wadium Minimalne postąpienie
1 462/8   0,2959 ha      131 371,38 zł
(słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy
trzysta siedemdziesiąt jeden złotych) brutto
(w tym 23% podatku VAT)
13 137,00 zł 1 320,00 zł

                                           

5. Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ulicy Jasnej 1, I piętro, pokój nr 15.
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu z adnotacją: „wpłata wadium na nieruchomość położoną w obrębie Jędrzejówka, działka nr 462/8”, na konto bankowe pod nazwą: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie Bank Spółdzielczy Lubaczów Nr 57 9101 0003 2001 0003 6650 0008 w terminie do dnia 21 maja 2019 r.
8. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
9. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
10. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.
11. Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
12. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
13. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
15. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1, pokój nr 41, tel. 16/ 632-87-41.
17. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowane na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale.

Lubaczów, dnia 18.04.2019 r.

                                                             Starosta
                                                 mgr Zenon Swatek


 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna