Dzisiaj jest: niedziela, 28 lutego 2021
Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
Drukuj

b) Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych i informacje o wynikach naboru

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Starosta - mgr Zenon Swatek
Data publikacji: 23-07-2019,
Data ostatniej modyfikacji: 23-07-2019 | 13:41

. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

                   Starostwo Powiatowe w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1

                                           OGŁASZA NABÓR
                                NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                                  Podinspektor w Wydziale Promocji
                              Starostwa Powiatowego w Lubaczowie1.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    nieposzlakowana opinia,
5)    wykształcenie wyższe na kierunku informatyka, teleinformatyka, grafika i pokrewne,
6)    dobra znajomość zagadnień dotyczących promocji, kultury i turystyki (w zakresie zadań realizowanych przez powiat),
7)    dobra znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, pracownikach samorządowych, Statutu Powiatu Lubaczowskiego, ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
8)    znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej.

2.    Wymagania dodatkowe:
9)    doświadczenie zawodowe związane z tworzeniem i utrzymaniem stron www, znajomość języka HTML, CSS, Java Script, znajomość zarządzania i utrzymywania środowisk bazodanowych (Postgre SQL, MS SQL),
1)    mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z promocją jednostki samorządu terytorialnego,
2)    umiejętność właściwej organizacji czasu pracy i samokontroli,
3)    znajomość przepisów dot. ochrony danych osobowych,
4)    terminowość, komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność i sumienność, zaangażowanie, kreatywność,
5)    umiejętność współpracy z ludźmi, pracy zespołowej,
6)    odpowiedzialność materialna za powierzone mienie i sprzęt.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    prowadzenie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, gospodarczych i innych, na stronie internetowej powiatu,
2)    uczestniczenie w imprezach o charakterze promocyjnym, takich jak wystawy, targi, spotkania, itp., przygotowywanie materiałów informacyjnych na stronę internetową powiatu oraz do prasy,
3)    sporządzanie dokumentacji fotograficznej oraz filmowej z wydarzeń oraz umieszczanie jej na stronie internetowej powiatu,
4)    nagrywanie materiałów video, montaż materiałów filmowych, umieszczanie ich na stronie powiatu,
5)    prowadzenie reportaży,
6)    nagrywanie imprez powiatowych,
7)    przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych powiatu,
8)    prowadzenie działań związanych z promocją powiatu we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu, instytucjami zewnętrznymi zagranicznymi, krajowymi i lokalnymi,
9)    ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie promocji powiatu,
10)    promowanie bazy turystycznej i atrakcji turystycznych powiatu,
11)    udział w przygotowaniu imprez powiatowych oraz obchodów rocznic wydarzeń patriotycznych i świąt państwowych,
12)    administrowanie oraz zarządzanie stronami internetowymi należącymi do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie: www.powiatlubaczowski.pl, www.lubaczowski.info, www.rajd.powiatlubaczowski.pl - bieżąca aktualizacja, modyfikacja, dodawanie aktualności, nadzór nad prawidłowym działaniem portali, itp.
13)    reagowanie w przypadku awarii strony, zgłaszanie odpowiednim osobom,
14)    zarządzanie serwerem poczty elektronicznej powiatlubaczowski.pl, usług hostingowych oraz platformą sprzętową serwisu WWW,
15)    pomoc przy obsłudze technicznej transmisji sesji rady powiatu, udostępnianie nagrań obrad rady powiatu na stronie internetowej,
16)    inne zadania zlecone przez Starostę, Wicestarostę, Sekretarza lub Naczelnika Wydziału Promocji.


4.    Wymagane dokumenty:
1)    podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
2)    podpisany życiorys –curriculum vitae,
3)    podpisany kwestionariusz osobowy - druk do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale/art7,kwestionariusz-osobowy-dla-osob-ubiegajacych-sie-o-zatrudnienie-.html
4)    kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
5)    kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6)    podpisane własnoręcznie oświadczenia o :
a)    posiadanym obywatelstwie,
b)    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
c)    niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)    braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na stanowisku objętym naborem,
e)    wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych  przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie z siedzibą w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1, 37-600 Lubaczów w celu realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt. Zostałem/łam poinformowany/a, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie.”,
7)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
8)    referencje/ opinie z poprzednich miejsc pracy.

Dodatkowe informacje:
Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienie Starosty Lubaczowskiego do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązany do składania oświadczenia majątkowego, zgodnie z art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym.

VI.    Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie jest Starosta Lubaczowski,
2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy: justyna@ciechanowski.net.pl, listownie: na adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów osobiście  siedzibie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji,
4)    w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty,
5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji oraz po zakończeniu procesu rekrutacji na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
6)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
7)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
8)    podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty należy składać w kopercie w terminie do dnia 7 sierpnia 2019 r. w pokoju Nr 8 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (sekretariat) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale  Promocji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie”.

Oferty można składać osobiście - decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Lubaczowie; lub drogą pocztową – decyduje data stempla pocztowego.

Oferty otrzymane po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej www.lubaczow.powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1.

Dodatkowe informacje: tel. (016) 6328706, lub w pokoju Nr 6 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.


Lubaczów, dnia 23.07.2019 r.

                                                                     STAROSTA
                                                                mgr Zenon Swatek

Ankieta

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna