Dzisiaj jest: niedziela, 28 lutego 2021
Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
Drukuj

b) Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych i informacje o wynikach naboru

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Starosta - mgr Zenon Swatek
Data publikacji: 22-07-2019,
Data ostatniej modyfikacji: 23-07-2019 | 07:42

. Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

                   Starostwo Powiatowe w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1

                                       OGŁASZA NABÓR
                       NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                     Inspektor w Wydziale Promocji
                Starostwa Powiatowego w Lubaczowie1.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    nieposzlakowana opinia,
5)    wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
6)    trzyletni staż pracy,
7)    bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących promocji, kultury i turystyki (w zakresie zadań realizowanych przez powiat),
8)    dobra znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, pracownikach samorządowych, Statutu Powiatu Lubaczowskiego, ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
9)    umiejętność obsługi komputera – system Windows, pakiet Office, Internet, Elektroniczny Obieg Dokumentów.
2.    Wymagania dodatkowe:
1)    umiejętność właściwej organizacji czasu pracy i samokontroli,
2)    dobra znajomość przepisów prawa dot. ochrony danych osobowych,
3)    operatywność, terminowość, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, sumienność, zaangażowanie, kreatywność,
4)    umiejętność współpracy z ludźmi, pracy zespołowej,
5)    odpowiedzialność materialna za powierzone mienie i sprzęt.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    prowadzenie działań związanych z promocją powiatu we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu, instytucjami zewnętrznymi zagranicznymi, krajowymi i lokalnymi,
2)    edukowanie, organizowanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez media,
3)    obsługa prasowa Starosty i komórek organizacyjnych Starostwa,
4)    przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych Powiatu,
5)    prowadzenie działalności prasowej i wydawniczej, współpraca z mediami,
6)    współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowanie ich o polityce, działalności i zamierzeniach Powiatu,
7)    promowanie potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu poprzez inicjowanie lub współudział w organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, wystaw i innych form prezentacji,
8)    przygotowywanie listów gratulacyjnych i podziękowań w imieniu Zarządu Powiatu, Starosty i Wicestarosty,
9)    uczestniczenie w imprezach o charakterze promocyjnym, takich jak wystawy, targi, spotkania, itp., przygotowywanie materiałów informacyjnych na stronę internetową powiatu oraz do prasy,
10)    prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem kontaktów i współpracą Powiatu ze społecznościami lokalnymi innych państw,
11)    współorganizacja imprez powiatowych oraz obchodów rocznic wydarzeń patriotycznych i świąt państwowych,
12)    wspieranie, organizowanie i rozwijanie różnych form działalności z zakresu kultury fizycznej, w tym imprez sportowych i rekreacji,
13)    inne zadania zlecone przez Starostę, Wicestarostę, Sekretarza lub Naczelnika Wydziału Promocji,


4.    Wymagane dokumenty:
1)    podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
2)    podpisany życiorys –curriculum vitae,
3)    podpisany kwestionariusz osobowy - druk do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale/art7,kwestionariusz-osobowy-dla-osob-ubiegajacych-sie-o-zatrudnienie-.html
4)    kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
5)    kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6)    podpisane własnoręcznie oświadczenia o :
a)    posiadanym obywatelstwie,
b)    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
c)    niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)    braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na stanowisku objętym naborem,
e)    wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych  przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie z siedzibą w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1, 37-600 Lubaczów w celu realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt. Zostałem/łam poinformowany/a, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie.”,
7)    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
8)    referencje/ opinie z poprzednich miejsc pracy.

Dodatkowe informacje:
Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienie Starosty Lubaczowskiego do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązany do składania oświadczenia majątkowego, zgodnie z art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym.

VI.    Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie jest Starosta Lubaczowski,
2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy: justyna@ciechanowski.net.pl, listownie: na adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów osobiście  siedzibie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji,
4)    w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty,
5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji oraz po zakończeniu procesu rekrutacji na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
6)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
7)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
8)    podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty należy składać w kopercie w terminie do dnia 6 sierpnia 2019 r. w pokoju Nr 8 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (sekretariat) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale  Promocji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie”.

Oferty można składać osobiście - decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Lubaczowie; lub drogą pocztową – decyduje data stempla pocztowego.

Oferty otrzymane po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej www.lubaczow.powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1.

Dodatkowe informacje: tel. (016) 6328706, lub w pokoju Nr 6 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.


Lubaczów, dnia 22.07.2019 r.

                                                             STAROSTA
                                                        mgr Zenon Swatek


 

Ankieta

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna