Dzisiaj jest: niedziela, 28 lutego 2021
Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
Drukuj

b) Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych i informacje o wynikach naboru

Opublikowane przez: Andrzej Pliszka
Data publikacji: 01-07-2019,
Data ostatniej modyfikacji: 01-07-2019 | 13:33

. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY podinspektora w Wydziale Organizacyjnym

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

podinspektora w Wydziale Organizacyjnym

Starostwa Powiatowego  w Lubaczowie

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)   obywatelstwo polskie,

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   nieposzlakowana opinia,

5)   kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym  stanowisku t. j.:

-        wykształcenie – wyższe na kierunku administracja,

-        obsługa centralki telefonicznej, faksu, frankownicy, kserokopiarki,

-        biegła obsługa komputera    system Windows,  edytor tekstów, Internet,

-        znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

-        znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej,

-        dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu,

-        Platforma Usług Administracji Publicznej,

 

  1. Wymagania dodatkowe:

-        doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na podobnym stanowisku,

-        znajomość języka obcego w mowie w stopniu komunikatywnym (język angielski),

-        znajomość elektronicznego obiegu dokumentów,

-        operatywność, kreatywność, dokładność, rzetelność, terminowość, systematyczność,

-        umiejętność współpracy z ludźmi,

-        komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i sumienność,

-        pracowitość, punktualność, zdyscyplinowanie, zaangażowanie, kreatywność,

 

  1. Określenie odpowiedzialności:

odpowiedzialność materialna za powierzone mienie i sprzęt

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)         obsługa kancelaryjna Starosty i Wicestarosty,

2)         prowadzenie obsługi kancelaryjnej sekretariatu Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, polegającej na:

-     odbieraniu i rejestrowaniu korespondencji wpływającej w dzienniku korespondencji, rozdział korespondencji na poszczególne wydziały po odpowiedniej dekretacji przez Sekretarza, Starostę i Wicestarostę,

-     rejestrowanie i wysyłanie korespondencji i przesyłek Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,

3)         obsługa urządzeń nadawczo-odbiorczych, przyjmowanie i nadawanie faxów,

4)         obsługa elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,

5)         maszynopisanie oraz powielanie pism i materiałów,

6)         udzielanie informacji interesantom a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych Wydziałów,

7)         prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,

8)         prowadzenie książki kontroli,

9)         prowadzenie obsługi kancelaryjnej sekretariatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie oraz Gospodarstwa Lokalowego w Lubaczowie:

-        przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, oraz jej rejestrowanie w dzienniku korespondencji prowadzonego dla tej jednostki,

10)          prenumerata czasopism fachowych i prasy,

11)          załatwianie spraw związanych z udziałem Starosty, Wicestarosty, członków Zarządu w naradach, seminariach, posiedzeniach poza Starostwem (uzgadnianie ze Skarbnikiem zapłaty, wysyłanie zgłoszeń, kompletowanie i przekazywanie w/w osobom materiałów),

12)          wykonywanie innych czynności służbowych doraźnie zleconych przez Starostę, Wicestarostę, Sekretarza lub Naczelnika Wydziału,

 

V.         Wymagane dokumenty:

1)     podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

 

2)     życiorys –curriculum vitae,

 

3)     kwestionariusz osobowy - druk do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale/art7,kwestionariusz-osobowy-dla-osob-ubiegajacych-sie-o-zatrudnienie-.html

 

4)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, o którym mowa w pkt I.,

 

5)     pisemne oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

6)     pisemne oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

7)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z ustawą z dnia 10  maja  2018 roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2018  poz. 1000).

 

8)     pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,

 

9)     kserokopie świadectw pracy w przypadku posiadania.

 

VI.   Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie jest Starosta Lubaczowski,

2)   kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy: justyna@ciechanowski.net.pl, listownie: na adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów osobiście  siedzibie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4)   w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty,

5)   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

6)   posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

7)   ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

8)   podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty należy składać w kopercie w terminie do dnia 15 lipca 2019 r. w pokoju Nr 8 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (sekretariat) z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym  Starostwa Powiatowego  w Lubaczowie”.

Oferty można składać osobiście - decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Lubaczowie; lub drogą pocztową – decyduje data stempla pocztowego.

 

Oferty otrzymane po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ogłasza się niezwłocznie w BIP i na tablicy ogłoszeń Starostwa, gdzie pozostaje do momentu ogłoszenia wyniku naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej www.lubaczow.powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1.

Dodatkowe informacje: tel. (016) 6328706, lub w pokoju Nr 6 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

 

Lubaczów, dnia 01.07.2019 r.

 

STAROSTA

mgr Zenon Swatek

Ankieta

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna