Dzisiaj jest: niedziela, 28 lutego 2021
Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
Drukuj

b) Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych i informacje o wynikach naboru

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Starosta - mgr Zenon Swatek
Data publikacji: 10-06-2019,
Data ostatniej modyfikacji: 01-07-2019 | 13:31

. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Arch.....

                   Starostwo Powiatowe w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1

                            OGŁASZA NABÓR
               NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa, Drogownictwa  i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego  w LubaczowieI.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    nieposzlakowana opinia,
5)    doświadczenie zawodowe/ staż pracy – staż pracy minimum 3 lata,
6)    kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym  stanowisku t. j.:
-    wykształcenie – wyższe techniczne w zakresie architektury lub budownictwa (tytuł zawodowy magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie - w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich),
-    biegła obsługa komputera  –  system Windows,  pakiet Office,  Excel,  Internet, Autocad,
-    umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej i architektonicznej,
-    znajomość terminów i pojęć stosowanych w budownictwie,
-    znajomość zagadnień związanych z realizacją procesu inwestycyjnego,
-    znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
-    znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej,
-    znajomość przepisów: ustawa Prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawa o drogach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w  prawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
-    dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu,
-    Platforma Usług Administracji Publicznej,

II.    Wymagania dodatkowe:
1)    doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze budownictwa, drogownictwa i inwestycji,
2)    zdolność analitycznego myślenia,
3)    operatywność, kreatywność, dokładność, rzetelność, terminowość, systematyczność,
4)    umiejętność współpracy z ludźmi, pracy zespołowej,
5)    komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i sumienność,
6)    pracowitość, punktualność, zdyscyplinowanie, zaangażowanie, kreatywność,
7)    umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

III.    Określenie odpowiedzialności:
odpowiedzialność materialna za powierzone mienie i sprzęt
 

IV.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    Wykonywanie obowiązków wynikających z kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlanej określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlanej, w tym sprawdzania:
-    zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
-    zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
-    kompletności projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
-    wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
2.    Przygotowywanie wszcząć postępowania administracyjnego.
3.    Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
4.    Przygotowywanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego.
5.    Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego.
6.    Przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu.
7.    Przygotowywanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
8.    Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
9.    Przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań statystycznych.
10.    Przygotowywanie do wysyłki decyzji administracyjnych.
11.    Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego i rozbiórce nie objętej pozwoleniem na budowę.
12.    Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
13.    Wydawanie dzienników budowy.
14.    Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie pełnienie tych funkcji.
15.    Sporządzanie postanowień nakładających na przedstawiających projekty architektoniczno – budowlane obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości.
16.    Sporządzanie postanowień o zawieszeniu postępowań.
17.    Sporządzanie postanowień o wznowieniu postępowania.
18.    Sporządzanie postanowień o zatwierdzeniu ugody.
19.    Sporządzanie postanowień o sprostowaniu oczywistej omyłki.
20.    Sporządzanie postanowień o wyjaśnieniu wątpliwości treści decyzji.
21.    Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
22.    Prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
23.    Prowadzenie procedur o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz określaniu warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości w granicach niezbędnej potrzeby.
24.    Potwierdzanie zaświadczeniem spełniania wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali.
25.    Potwierdzanie zaświadczeniem powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego.
26.    Pomoc w prowadzeniu spraw związanych z opracowywaniem strategii rozwoju powiatu, jej zmianami, analizami stopnia jej realizacji oraz opracowywaniu planów krótkoterminowych rozwoju społeczno-gospodarczego.
27.    Pomoc w prowadzeniu spraw dotyczących współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnej.
28.    Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej w zakresie prowadzonych robót inwestycyjnych i remontowych.
29.    Prowadzenie spraw dotyczących kształtowania sieci dróg publicznych na terenie powiatu oraz jej rozwoju.
30.    Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych oraz prawidłowym stosowaniu znaków i urządzeń, prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów.
31.    Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem dróg w celu odbycia uroczystości religijnych oraz imprez o charakterze sportowym lub zgromadzeń.
32.    Opracowywanie projektów pism dla potrzeb Starosty, Wicestarosty, Sekretarza, Naczelnika Wydziału lub Z-cy Naczelnika Wydziału.
33.    Wykonywanie innych czynności służbowych doraźnie zleconych przez Starostę, Wicestarostę, Sekretarza, Naczelnika Wydziału lub Z-cę Naczelnika Wydziału.


V.      Wymagane dokumenty:
1)    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

2)    życiorys –curriculum vitae,

3)    kwestionariusz osobowy - druk do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale/art7,kwestionariusz-osobowy-dla-osob-ubiegajacych-sie-o-zatrudnienie-.html

4)    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, o którym mowa w pkt I.,

5)    pisemne oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)    pisemne oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z ustawą z dnia 10  maja  2018 roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2018  poz. 1000).

8)    pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,

9)    kserokopie świadectw pracy.

VI.    Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie jest Starosta Lubaczowski,
2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy: justyna@ciechanowski.net.pl, listownie: na adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów osobiście  siedzibie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4)    w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty,
5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
6)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
7)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
8)    podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.
Wymagane dokumenty należy składać w kopercie w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. w pokoju Nr 8 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (sekretariat) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego  Starostwa Powiatowego  w Lubaczowie”.
Oferty można składać osobiście - decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Lubaczowie; lub drogą pocztową – decyduje data stempla pocztowego.


Oferty otrzymane po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane.
Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ogłasza się niezwłocznie w BIP i na tablicy ogłoszeń Starostwa, gdzie pozostaje do momentu ogłoszenia wyniku naboru.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej www.lubaczow.powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1.
Dodatkowe informacje: tel. (016) 6328706, lub w pokoju Nr 6 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Lubaczów, dnia 10.06.2019 r.

                                                             STAROSTA
                                                         mgr Zenon Swatek

 

Ankieta

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna