Dzisiaj jest: sobota, 23 stycznia 2021
Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Drukuj

b) Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych i informacje o wynikach naboru

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Starosta - mgr Zenon Swatek
Data publikacji: 01-07-2020,
Data ostatniej modyfikacji: 02-07-2020 | 09:41
Data wytworzenia dokumentu: 02-07-2020

. Nabór na wolne stanowisko pracy - specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

                                   OGŁASZA NABÓR
              NA WOLNE STANOWISKO PRACY

specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w LubaczowieI. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym  stanowisku t. j.:
1) wykształcenie wyższe w zakresie geodezji (tytuł zawodowy magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie - w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich),
2) znajomość przepisów ustawy dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r poz. 276 z późn. zm.) , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r poz. 65 z późn. zm.), ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r poz.396 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn.zm.),  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1781),
3) znajomość programu: EWMAPA, EWOPIS, BANK OSÓW, QGIS,
4) znajomość witryny Geoportal,
6. biegła obsługa komputera  –  system Windows,  pakiet Office,  Excel,  Internet, elektroniczny obieg dokumentów,
7. bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presja czasu.

II. Wymagania dodatkowe:
1. mile widziane  doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze geodezji,
2. znajomość elektronicznego obiegu dokumentów,
3. zdolność analitycznego myślenia,
4. komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i sumienność,
5. pracowitość, punktualność, zdyscyplinowanie, zaangażowanie, kreatywność,
6. umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
7. umiejętność współpracy z ludźmi, pracy zespołowej oraz pod presją czasu,


III.    Określenie odpowiedzialności:

odpowiedzialność materialna za powierzone mienie i sprzęt

IV.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków,
2. prowadzenie spraw związanych z modernizacją operatów opisowo-kartograficznych ewidencji gruntów i budynków,
3. prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
4. prowadzenie spraw związanych z rekompensatą za mienie zabużańskie,
5. prowadzenie spraw dotyczących gruntów przejętych na Skarb Państwa w ramach reformy rolnej,
6. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nieodpłatnie na własność działek dożywotniego użytkowania w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego Państwu,
7. prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem własności działki pod budynkami na rzecz właściciela,
8. prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
9. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu,
10. wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę Lubaczowskiego, Wicestarostę, Sekretarza, Naczelnika Wydziału -Geodetę Powiatowego.


V.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.936 z późn.zm.), tj. 3300 zł brutto miesięcznie,
2. miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie,
3. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy -  1 etat,
4. praca wymagająca wysiłku umysłowego, odporności na stres, bezpośredniego kontaktu z klientami urzędu, obsługi komputera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
5. praca wykonywana jest w wymuszonej pozycji ciała (w większości praca siedząca),
6. zatrudnienie na czas określony, z możliwością dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony,
7. pracownik podejmujący po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3m ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,
8. pracownik może otrzymać stosowne upoważnienie Starosty Lubaczowskiego do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązanych do składania oświadczenia majątkowego, zgodnie z art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym.

VI.      Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
2. życiorys –curriculum vitae,
3. kwestionariusz osobowy - druk do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale/art7,kwestionariusz-osobowy-dla-osob-ubiegajacych-sie-o-zatrudnienie-.html
4. pisemne oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. pisemne oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. pisemne kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z ustawą z dnia 10 maja  2018 roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2019  poz. 1781 z późn.zm.)”,
7. pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,
8. kserokopie świadectw pracy w przypadku posiadania,
9. referencje/opinie z poprzednich miejsc pracy.

VII.    Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie jest Starosta Lubaczowski,
2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy: justyna@ciechanowski.net.pl, listownie: na adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów osobiście  siedzibie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4)  w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty,
5)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
6)  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
7)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
8)  podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%

Wymagane dokumenty należy składać w kopercie w terminie do dnia 15 lipca 2020 r. w pokoju Nr 8 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (sekretariat) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lubaczowie”.
Oferty można składać osobiście - decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Lubaczowie; lub drogą pocztową – decyduje data stempla pocztowego.


Oferty otrzymane po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ogłasza się niezwłocznie w BIP i na tablicy ogłoszeń Starostwa, gdzie pozostaje do momentu ogłoszenia wyniku naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej www.lubaczow.powiat.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1.

Dodatkowe informacje: tel. (016) 6328706, lub w pokoju Nr 6 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Lubaczów, dnia 02.07.2020 r.

                                                                                    STAROSTA
                                                                              mgr  Zenon Swatek


 

Ankieta

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna