Dzisiaj jest: sobota, 23 stycznia 2021
Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Drukuj

b) Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych i informacje o wynikach naboru

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Starosta - mgr Zenon Swatek
Data publikacji: 29-01-2020,
Data ostatniej modyfikacji: 29-01-2020 | 12:22

. Nabór na wolne stanowisko pracy - starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

                         Starostwo Powiatowe w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1
 

                                     OGŁASZA NABÓR
                        NA WOLNE STANOWISKO PRACY


 

Nabór na wolne stanowisko pracy - starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

I.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    nieposzlakowana opinia,
5)    kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym  stanowisku t. j.:
    wykształcenie i staż pracy: zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3 – letni staż pracy w służbie bhp, lub wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
6)    biegła obsługa komputera  –  system Windows,  pakiet Office,  Excel,  Internet, elektroniczny obieg dokumentów,

7)    bardzo dobra znajomość przepisów: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r., Nr 109, poz. 704 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn.zm.), ustawy o ochronie przeciwpożarowej, dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej, ustawy kodeks pracy oraz aktów wykonawczych,

8)    bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presja czasu.

II.    Wymagania dodatkowe:
1)    mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku,
2)    zdolność analitycznego myślenia,
3)    umiejętność współpracy z ludźmi,
4)    komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i sumienność,
5)    pracowitość, punktualność, zdyscyplinowanie, zaangażowanie, kreatywność,
6)    umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
III.    Określenie odpowiedzialności:
odpowiedzialność materialna za powierzone mienie i sprzęt

IV.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/257/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, realizowanie wspólnej obsługi w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie i Gospodarstwa Lokalowego w Lubaczowie, w tym w szczególności:

1)    przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący prace zmianową, w tym pracujący w nocy oraz osoby fizyczne wykonujące prace na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,
2)    bieżącego informowania pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
3)    sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia lub zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
4)    udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
5)    udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa I higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
6)    udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników Starostwa,
7)    przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
8)    udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
9)    opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
10)    udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
11)    prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
12)    doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
13)    udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
14)    doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
15)    współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
16)    współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
17)    współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
18)    współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
a.    podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
b.    podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
19)    uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
20)    inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
21)    występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
22)    występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
23)    występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
24)    niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
25)    niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
26)    niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,
27)    wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób,
28)    prowadzenie założenie księgi zaleceń i uwag społecznego inspektora pracy, zapoznawanie się z jego zaleceniami i ich realizacja po uzyskaniu zgody starosty,
29)    opracowanie i aktualizowanie informacji udostępnianych w BIP Starostwa Powiatowego w Lubaczowie w zakresie swojego stanowiska pracy,
30)    wykonywanie innych czynności służbowych doraźnie zleconych przez Starostę, Wicestarostę oraz Sekretarza.

V.Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)    wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.936 z późn.zm.), tj. 400 zł brutto miesięcznie,
2)    miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie,
3)    zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy -  1/8 etatu,
4)    praca wymagająca wysiłku umysłowego, odporności na stres, bezpośredniego kontaktu z klientami urzędu, obsługi komputera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
5)    praca wykonywana jest w wymuszonej pozycji ciała (w większości praca siedząca),
6)    zatrudnienie na czas określony, z możliwością dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony,
7)    pracownik podejmujący po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3m ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,
8)    pracownik może otrzymać stosowne upoważnienie Starosty Lubaczowskiego do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązanych do składania oświadczenia majątkowego, zgodnie z art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym.

V.  Wymagane dokumenty:
1)    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

2)    życiorys –curriculum vitae,

3)    kwestionariusz osobowy - druk do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale/art7,kwestionariusz-osobowy-dla-osob-ubiegajacych-sie-o-zatrudnienie-.html

4)    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, o którym mowa w pkt I.,

5)    pisemne oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)    pisemne oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z ustawą z dnia 10  maja  2018 roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2018  poz. 1000).

8)    pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,

9)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

10)    referencje/opinie z poprzednich miejsc pracy.

.VI    Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie jest Starosta Lubaczowski,
2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy: justyna@ciechanowski.net.pl, listownie: na adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów osobiście  siedzibie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4)    w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty,
5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
6)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
7)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
8)    podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty należy składać w kopercie w terminie do dnia 11 lutego 2020 r. w pokoju Nr 8 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (sekretariat) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym  w Lubaczowie”.

Oferty można składać osobiście - decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Lubaczowie; lub drogą pocztową – decyduje data stempla pocztowego.

Oferty otrzymane po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ogłasza się niezwłocznie w BIP i na tablicy ogłoszeń Starostwa, gdzie pozostaje do momentu ogłoszenia wyniku naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej www.lubaczow.powiat.pl/bip  oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1.

Dodatkowe informacje: tel. (016) 6328706, lub w pokoju Nr 6 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Lubaczów, dnia 29.01.2020 r.                                                        STAROSTA
                                                    mgr Zenon Swatek

 

Ankieta

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna