Dzisiaj jest: środa, 25 listopada 2020
Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa
Drukuj

d) Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 18-01-2019
Data ostatniej modyfikacji: 18-01-2019 | 10:53

Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia l marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późno zm.). Ustawa wprowadza nowy katalog "instytucji obowiązanych", na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.
» fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018r. poz. 1491) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy),
» stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy).
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 20 instytucją obowiązaną jest również podmiot, który prowadzi działalność w zakresie gier losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) - taką grą jest przykładowo charytatywna gra fantowa, popularna wśród organizacji pozarządowych.

Do obowiązków fundacji i stowarzyszeń, zgodnie z treścią ustawy, należy m.in.:
•    wyznaczenie spośród członków zarządu osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7),
•    wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, zawiadomień o transakcjach (art. 8),
•    identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji i stowarzyszeń oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27),
•    stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji i stowarzyszeń (art. 33 - 37, art. 39 i art. 41),
•    stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, 44 i 46),
•    dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3),
•    prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3),
•    podejmowanie działań określonych wart. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,
•    przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje (art. 49),
•    wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50),
•    przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. l pkt l),
•    zawiadamianie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74),
•    wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie (art. 86),
•    stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117).
|
Wymieniony powyżej katalog obowiązków fundacji i stowarzyszeń obowiązanych ustawą nie jest pełny, dlatego konieczne jest zapoznanie się szczegółowo z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zgodnie z art. 130 ustawy, fundacje oraz stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy, podlegają kontroli wykonywania ww. obowiązków,

Kontrolę sprawuje:
•    Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli,
•    naczelnicy urzędów celno-skarbowych,
•    właściwy minister lub starosta w przypadku fundacji - na zasadach określonych w ustawie o fundacjach,
•    wojewoda lub starosta w przypadku stowarzyszeń - na zasadach określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeń.

Kontrola, może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w ustawie przez ww. organy na podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie. Przedmiotowa kontrola może być realizowana przez co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez w/w organ pracowników I kontrolerów (art. 131 i art. 132). Szczegółowy zakres upoważnienia do kontroli określa ustawa wart. 133 ust. 2. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół (art. 141) oraz wystąpienie pokontrolne zawierające m.in. zalecenia pokontrolne (art. 142).
"
 
Uwaga: w przypadku niedopełnienia przez w/w instytucje obowiązków określonych w ustawie, przewidziane są kary administracyjne (art. 150). Kary w drodze decyzji administracyjnej nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej. W przepisach ustawy przewidziana jest także kara pozbawienia wolności (art. 156).

Niniejsze pismo proszę potraktować jako poinformowanie o ciążących na Państwa organizacji obowiązkach prawnych. Gdyby Państwa organizacja nie spełniała wymogów wskazanych w ustawie, należy jak najszybciej podjąć działania porządkujące tę kwestię. Wskazane jest także zapoznanie się szczegółowo z przepisami cytowanej powyżej ustawy.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji pisemnej do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie Wydział Organizacyjny (adres: Lubaczów 37 - 600, ul. Jasna 1), czy Państwa organizacja jest instytucją obowiązaną w myśl przepisów cytowanej powyżej ustawy. Jeżeli w powyższym zakresie zmieni się sytuacja w Państwa organizacji to również wskazane jest poinformowanie o tym fakcie Starostę lubaczowskiego.

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna