Dzisiaj jest: wtorek, 24 listopada 2020
Imieniny: Emmy, Flory, Romana
Drukuj

Zasady rejestracji stowarzyszenia zwykłego

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 13-07-2016
Data ostatniej modyfikacji: 13-07-2016 | 13:58

Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Lubaczowskiego

Podstawa prawna
art. 40 a ust. 2 i 3  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty
1. Wniosek  o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Powiatu Lubaczowskiego, złożony przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd;

2.Załączniki do wniosku:
1) Regulamin działalności stowarzyszenia;
2) lista założycieli stowarzyszenia, zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
3) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo członków  zarządu;
4)  adres siedziby stowarzyszenia;
5) imię  i nazwisko, adresy zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej  tylko w sytuacji, gdy regulamin działalności stowarzyszenia przewiduje organ kontroli wewnętrznej, co nie jest wymagane ustawą.

 Uwaga: jeżeli wniosek o wpis składa zarząd stowarzyszenia, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Opłaty
Za dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych opłaty nie pobiera się.

Za wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.)

Termin załatwiania sprawy

1.Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w  terminie 7 dni  od dnia:

1) wpływu wniosku  o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek,  o którym  mowa w art. 41 ustawy;

2) uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy (art. 40 a ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach)

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Termin 7 dni na dokonanie wpisu liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność (art. 40 a ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Tryb odwoławczy
W przypadku, gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego  (art. 40 a ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Dodatkowe informacje
1.Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć co najmniej 3 osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych. Osoby zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego (art. 40 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

2.Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa (art. 41 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

3.Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji (art. 40 a ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

4.Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełnienie składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych (art. 40 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

5.Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełnienia składu oraz jego kompetencje (art. 40 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

6.Stowarzyszenie zwykłe nie może:

1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;
2) zrzeszać osób prawnych;
3) prowadzić działalności gospodarczej;
4) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego (art. 42 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

7. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej (art. 42 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

8.Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach(art. 42 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia okaże się bezskuteczna (art. 40 ust. 1b ustawy Prawo o stowarzyszeniach)

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna