Dzisiaj jest: poniedziałek, 30 listopada 2020
Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
Drukuj

Zasady rejestracji stowarzyszenia

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 02-01-2020
Data ostatniej modyfikacji: 02-01-2020 | 14:34

Rejestracja stowarzyszenia kultury fizycznej:

1. Uczniowski Klub Sportowy
2. Klub Sportowy działający w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Promocji,  pokój nr 1 parter, telefon: 16 632 87 37


Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Starostwa, I piętro, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Zebranie założycielskie.
Pierwsza czynność konieczna dla założenia UKS lub stowarzyszenia sportowego to zwołanie zebrania założycielskiego. Musi wziąć w nim udział co najmniej 7 osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych (członkami takiego klubu mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele).
Z zebrania założycielskiego należy przygotować protokół oddający przebieg spotkania.

Statut.
Uchwalenie statutu to najważniejsza czynność w trakcie powoływania klubu, które w określa w nim swój ustrój, organizację, sposób i cele działania.
Artykuł 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach określa, jakie niezbędne elementy winien zawierać statut takiego uczniowskiego klubu sportowego. Są to:
• nazwa organizacji,
• siedziba i teren działania,
• cele i sposoby ich realizacji,
• informacje o członkach organizacji (m.in. sposób nabycia, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członka),
• informacje o władzach (m.in. rodzaje, sposób ich wyboru, kompetencje, tryb pracy),
• informacja o wynagradzaniu członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją (jeśli podmiot przewiduje taką możliwość),
• sposób podejmowania decyzji, czyli warunki ważności uchwał,
• źródła majątku, czyli informacje o tym, skąd organizacja będzie miała pieniądze na działalność (sposób  uzyskiwania środków i płacenia składek członkowskich),
• sposób reprezentowania organizacji, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych,
• zasady wprowadzania zmian w statucie,
• sposób rozwiązania się organizacji.
• statut może zawierać postanowienia wykraczające poza wskazane elementy np. wyodrębnienie działalności odpłatnej oraz nieodpłatnej pożytku publicznego.

Rejestracja.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 i 7 ustawy o sporcie oraz §1 rozporządzenia ministra sportu i turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych, uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Oznacza to, że kluby te, pomimo że są stowarzyszeniami tworzonymi na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, nie podlegają rejestracji w KRS, a nabywają osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu.

Rejestracja klubu sportowego w ewidencji starosty.

Wpisu do ewidencji klubów sportowych starosta dokonuje na podstawie wniosku założycieli klubu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1.    Wniosek.
2.    Protokół z zebrania założycielskiego wraz z:
•    uchwałą o wyborze komitetu założycielskiego*,
•    uchwałą o powołaniu klubu,
•    uchwałą o zatwierdzeniu statutu,
•    uchwałą o wyborze zarządu,
•    uchwałą o wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej).
3.    Lista założycieli zawierająca:
•    imię i nazwisko,
•    datę i miejsce urodzenia,
•    numer PESEL,
•    miejsce zamieszkania,
•    własnoręczny podpis.
4.    Lista obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami
(minimum 7 osób).
5.    Informacja o adresie tymczasowej/ lub  właściwej siedziby klubu.
6.    Statut klubu - jeden egzemplarz.

*Uwaga! Do 20 maja 2016 wybranie komitetu założycielskiego było obowiązkowe. Obecnie składając wniosek o rejestrację do KRS-u, obowiązkowo trzeba powołać zarząd (art. 9 i 12
ust. 1 - ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
Zmianie nie uległ jednakże przepis rozporządzenia, na mocy którego - w przypadku UKS-ów oraz stowarzyszeń, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – wniosek o wpis w dalszym ciągu jest składany przez komitet założycielski. Treść art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie wskazuje, że zastosowanie powinny znaleźć przepisy rozporządzenia.
W skład jak komitetu założycielskiego klubu jak i wybranego Zarządu, mogą wchodzić te same osoby.

Wpis lub odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty.
Wpis do ewidencji klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.
Natomiast uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z tej opłaty.
Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej.

Postępowanie po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji.

Jeśli na zebraniu założycielskim dokonano wyboru jedynie komitetu założycielskiego
i zarządu, po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji należy zwołać walne zebranie i dokonać wyboru organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) na zasadach określonych w statucie. Następnie w ciągu 14 dni trzeba przesłać na adres starostwa protokół z walnego zebrania oraz odpisy podjętych uchwał.
Zalecanym rozwiązaniem jest też wybór komisji rewizyjnej od razu na zebraniu założycielskim.
Ponadto, klub sportowy powinien uzyskać REGON, NIP oraz założyć konto bankowe.

Czas rejestracji
Wpis uczniowskiego klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej do ewidencji starosty następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 4 ust. 4 ustawy o sporcie).
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego decyzję wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy. Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. Wniosek za pośrednictwem starosty należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na siedzibę klubu.

Zgłaszanie zmian w ewidencji

Informacje te muszą być aktualizowane, co pociąga za sobą obowiązek zgłaszania w starostwie każdej zmiany dotyczącej statutu klubu, składu władz oraz adresu siedziby. Należy je zgłaszać w terminie 14 dni od chwili zaistnienia, czyli podjęcia stosownej uchwały. Po złożeniu przez klub odpowiedniego wniosku starosta niezwłocznie wprowadza nowe dane do ewidencji.
Za dokonanie zmian w ewidencji prowadzonej przez starostę płaci się 10 zł. Uczniowskie kluby sportowe tej opłaty nie ponoszą.

Wyciąg z ewidencji

Wyciąg z ewidencji klubów to podstawowy dokument, podobnie jak wypis z KRS-u dla stowarzyszeń rejestrowych, dlatego jeden jego egzemplarz powinien być na stałe w klubie. Taki dokument często jest wymagany jako załącznik do wniosków, np. w konkursie ofert.
Wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, składany jest przez zarząd klubu do starosty, w którego ewidencji się znajduje.
Wydanie wyciągu z ewidencji jest bezpłatne dla uczniowskich klubów sportowych, natomiast klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, musi ponieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Wydanie kopii takiego zaświadczenie kosztuje 5 zł.
Termin składania dokumentów:
Komitet Założycielski jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów organowi ewidencyjnemu (Starosta Lubaczowski) w ciągu 14 dni od podjęcia przez założycieli stosownych uchwał o powstaniu Klubu.

Sposób realizacji:
Postępowanie administracyjne w przedmiocie wpisu klubu sportowego do ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia kończy się wydaniem przez Organ decyzji o wpisie lub o odmowie wpisu do ewidencji klubów sportowych.
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

Opłaty skarbowe:
- za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł,
- za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji – 17 zł.

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1468).
•    Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 713),
•    Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r., Nr 243, poz. 1449),
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1000 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Buskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:
Klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia. Klub sportowy wpisany do ww. ewidencji jest zobowiązany, w terminie 14 dni od daty zmiany danych (nazwa, siedziba, adres klubu sportowego; imiona, nazwiska, funkcje osób wchodzących w skład zarządu lub komisji rewizyjnej; zmiana statutu; dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych; cel, teren działania Klubu), złożyć wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

PLIKI DO POBRANIA:
•    Lista członków założycieli
•    Oświadczenie użyczającego lokal stowarzyszeniu
•    PROTOKÓŁ z zebrania Założycielskiego Klubu Sportowego (uniwersalny)
•    Uchwała Nr 1 - jednogłośny sposób głosowania
•    Uchwała Nr 2-powołanie komitetu założycielskiego
•    Uchwała Nr 3 - powołanie klubu
•    Uchwała Nr 4 - uchwalenie statutu
•    Uchwała Nr 5 - wybór Komisji Rewizyjnej
•    Uchwała Nr 6 - wybór Zarządu
•    WNIOSEK o zarejestrowanie klubu w ewidencji Starosty
•    WZÓR Statutu Klubu - uniwersalny (propozycja)


 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna