Dzisiaj jest: środa, 25 listopada 2020
Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa
Drukuj

a) Podstawowe zadania wydziału

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 25-09-2019
Data ostatniej modyfikacji: 03-12-2019 | 12:29

Naczelnik:  Mariusz Frant
Strony przyjmowane są w dniach i godzinach pracy Starostwa.

Do podstawowych zadań Wydziału Promocji należy:
w zakresie promocji
1)    inicjowanie oraz prowadzenie działań i przedsięwzięć promocyjnych Powiatu w kraju i za granicą,
2)    przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych Powiatu,
3)    prowadzenie działalności prasowej i wydawniczej,
4)    promowanie potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu poprzez inicjowanie lub współudział w organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, wystaw i innych form prezentacji,
5)    udział w targach krajowych i zagranicznych,
6)    prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem kontaktów i  współpracą Powiatu ze społecznościami lokalnymi innych państw.
7)    prowadzenie strony internetowej Powiatu, bieżące aktualizowanie strony internetowej pod kątem promocyjnym,
8)    obsługa prasowa Starosty i komórek organizacyjnych Starostwa,
9)    współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowanie ich o polityce, działalności i zamierzeniach organów Powiatu,
10)    przygotowywanie listów gratulacyjnych i podziękowań w imieniu Zarządu Powiatu, Starosty i Wicestarosty,
11)    inicjowanie i organizacja imprez powiatowych oraz obchodów rocznic wydarzeń patriotycznych i świąt państwowych,
12)    prowadzenie powiatowego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, gospodarczych i innych, na stronie internetowej Powiatu,
13)    ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie promocji Powiatu,
w zakresie turystyki
14)     promowanie bazy turystycznej i atrakcji turystycznych Powiatu,
15)     inspirowanie działań mających na celu rozwój ruchu turystycznego, poprzez tworzenie marki turystycznej Powiatu, współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w tym zakresie,
16)    współudział w tworzeniu tras i produktów turystycznych,
z zakresu sportu:
17)    edukacja, wspieranie, organizowanie i rozwijanie różnych form działalności z zakresu kultury fizycznej, w tym imprez sportowych i rekreacji,
18)    prowadzenie rejestru uczniowskich klubów sportowych i rejestru klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej,
 w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi
19)    koordynowanie spraw związanych z współpracą z organizacjami pozarządowymi,
20)    wykonywanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
21)    prowadzenie spraw związanych z rejestracją i ewidencją stowarzyszeń,
22)    wykonywanie uprawnień starosty w stosunku do fundacji,  wynikających z ustawy z 6 kwietnia 1984r. o fundacjach,
23)    opracowywanie projektu uchwały Rady Powiatu i jej zmian w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
24)    opracowywanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
25)    opracowywanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego,
26)    opracowywanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, koordynacja realizacji programu, sporządzanie corocznie na potrzeby Zarządu Powiatu w ustawowym terminie sprawozdań z jego realizacji celem przedłożenia Radzie Powiatu,
27)    prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem organizacjom pozarządowym dotacji na realizacje zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert lub art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
28)    przygotowywanie wniosków o wsparcie finansowe z programów Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych dla działań pozainwestycyjnych, ”,

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna