Dzisiaj jest: wtorek, 24 listopada 2020
Imieniny: Emmy, Flory, Romana
Drukuj

a) Podstawowe zadania wydziału

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 23-06-2010
Data ostatniej modyfikacji: 03-12-2019 | 12:27

Naczelnik: Bogdan Skibiński
Wydział załatwia sprawy w dniach i godzinach pracy Starostwa


Podstawowe zadania wydziału

Do podstawowych zadań wydziału w zakresie gospodarki wodnej należy:

 

 1. udostępnianie organizatorowi kąpieliska, na jego wniosek, informacji które mogą być wykorzystane przy sporządzaniu profilu wody w kąpielisku i pobieranie opłat za jej udzielenie,
 2. realizowanie zadań ochrony przed powodzią na podstawie porozumienia zawartego z Wodami Polskimi o którym mowa w art. 213 ust. 3 ustawy – Prawo Wodne,
 3. przyjmowanie od ministra właściwego ds. gospodarki wodnej map zagrożenia powodziowego,
 4. zgłaszanie uwag do projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym podanych do publicznej wiadomości przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej,
 5. przekazywanie posiadanych danych niezbędnych do przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, sporządzania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
 6. realizowanie zadań przeciwdziałania skutkom suszy, na podstawie ,,Planu” przygotowanego przez Wody Polskie,
 7. zgłaszanie uwag do projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz jego aktualizacji,
 8. przekazywanie posiadanych danych niezbędnych do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz jego aktualizacji,
 9. wykonywanie praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących znajdujących się w granicach powiatu na podstawie porozumienia zawartego z Wodami Polskimi,
 10. gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną, stanowiącym własność Skarbu Państwa,
 11. przygotowywanie opinii Starosty w sprawie powołania/odwołania kierownika nadzoru wodnego,
 12.  przygotowywanie, na podstawie sprawozdania kierownika nadzoru wodnego, projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej problemów gospodarowania wodami,
 13. zgłaszanie uwag do dokumentów opracowanych przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej, dotyczących w szczególności przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza oraz projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
 14. przekazywanie posiadanych danych niezbędnych do przygotowania planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
 15. przekazywanie danych wchodzących w zakres informacji gromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami prowadzonym przez Wody Polskie,
 16. przygotowywanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń  wodnych oraz na finansowanie inwestycji oraz sposobu ich rozliczania,
 17. przygotowywanie projektu umowy w sprawie udzielenia dotacji o których mowa w pkt.16,
 18. przygotowywanie projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia statutu spółki wodnej,
 19. prowadzenie spraw związanych ze sprawowanym przez Starostę nadzoru nad spółkami wodnymi,
 20. przygotowywanie decyzji Starosty o rozwiązaniu zarządu spółki wodnej oraz decyzji o rozwiązaniu spółki i wyznaczeniu likwidatora,
 21. przygotowywanie wniosku Starosty o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej.

 

Do podstawowych zadań wydziału w zakresie rybactwa śródlądowego należy:

 

 1. wydawanie kart wędkarskich,
 2. rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
 3. przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej  oraz opracowanie projektu regulaminu Społecznej Straży Rybackiej,
 4. wydawanie legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej,

 

Do podstawowych zadań wydziału w zakresie prawa łowieckiego należy:

 

 1. przygotowywanie zgody Starosty, w szczególnych przypadkach, na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny,
 2. przygotowywanie zezwoleń na hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
 3. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
 4. przygotowywanie decyzji na odłów, odłów wraz z uśmiercaniem lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
 5. przyjmowanie lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania oraz nieodpłatne poświadczenie własnoręczności podpisu właścieciela nieruchomości,

 

Do podstawowych zadań wydziału w zakresie postępowania z odpadami należy:

 

 1. wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów w przypadkach innych niż omówione w art.41 ust.3 pkt 1 ustawy o odpadach, cofanie zezwoleń,
 2. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów w przypadkach innych niż omówione w art.41 ust.3 pkt 1 ustawy o odpadach,
 3. przekazywanie marszałkowi województwa kopii ostatecznych decyzji w zakresie gospodarki odpadami,
 4. korzystanie z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami („BDO”) administrowanej przez ministra właściwego do spraw środowiska,
 5. wydawanie decyzji o nałożeniu na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków,
 6. gospodarowanie odpadami z wypadków jeśli nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego lub egzekucja okazała się bezskuteczna albo konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów,

 

Do podstawowych zadań wydziału w zakresie ochrony środowiska:

 

 1. przygotowywanie projektów powiatowych programów ochrony środowiska i przedkładanie ich zarządowi powiatu oraz opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,
 2. sporządzanie co dwa lata raportów z wykonania programów ochrony środowiska, przedstawianie ich radzie powiatu oraz przekazywanie do organu wykonawczego województwa,
 3. nieodpłatne udostępnianie posiadanych danych organom które prowadzą państwowy monitoring środowiska,
 4. opiniowanie w części dotyczącej obszaru powiatu, projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie określenia programu ochrony powietrza, wykonywanie zadań określonych w programie,
 5. opiniowanie w części dotyczącej obszaru powiatu projektu uchwały sejmiku województwa w spawie działań krótkoterminowych, zmniejszających ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, podejmowanie działań określonych w planie działań krótkoterminowych na wniosek wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego,
 6. opiniowanie projektu uchwały sejmiku wojewódzkiego w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw,
 7. planowanie i realizowanie działań w zakresie ochrony jakości wód,
 8. dokonywanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, pozyskiwanie od władającego powierzchnią ziemi informacji dotyczących potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi, aktualizowanie wykazu raz na dwa lata, przekazywanie wykazu i aktualizacji regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, przyjmowanie zgłoszeń w sprawie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 9. opiniowanie decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie ustalenia planu remediacji dotyczącego gruntów rolnych,
 10. (skreślono),
 11. przygotowywanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku   stwierdzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu,
 12. przygotowywanie projektu uchwały rady powiatu w sprawie ograniczenia lub zakazania używania jednostek pływających po wodach stojących lub płynących, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia warunków akustycznych,
 13. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem co 5 lat map akustycznych na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, przekazywanie map właściwym organom wojewódzkim,
 14. przygotowywanie projektu uchwały rady powiatu w sprawie wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji,
 15. ustalanie wysokości odszkodowania na żądanie poszkodowanego w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska,
 16. przygotowywanie projektu uchwały rady powiatu w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla zakładów i obiektów dla których taki obszar nie został utworzony przez sejmik województwa,
 17. przyjmowanie od prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia wyników pomiarów o których mowa w art. 147 ust.1,2 i 4  - Prawa ochrony środowiska,
 18. przygotowywanie projektu decyzji o nałożeniu na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art.147 ust.1,2  i 4,
 19. przygotowywanie projektu decyzji o nałożeniu na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku przedkładania staroście wyników pomiarów emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 149 ust.1,
 20. przyjmowanie zgłoszenia o funkcjonowaniu instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 21. przygotowywanie projektu decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny, która podlega zgłoszeniu,
 22. przygotowywanie projektu decyzji w sprawie ustalenia wymagań w zakresie ochrony środowiska, dotyczących eksploatacji instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 23. przygotowywanie projektu decyzji w sprawie nałożenia na zarządzających drogami, liniami kolejowymi, obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomu substancji lub energii wykraczającego poza zakres określony ustawą,
 24. przyjmowanie od zarządzającego drogą, linią kolejową fragmentu mapy akustycznej obejmującego teren powiatu lubaczowskiego,
 25. przygotowywanie projektu pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii: a) zintegrowanego, b) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, c) wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, d) na wytwarzanie odpadów,
 26. dokonywanie analizy pozwolenia zintegrowanego, przekazywanie wyników analizy prowadzącemu instalację oraz ministrowi ochrony środowiska, przygotowywanie projektu decyzji w sprawie wygaśnięcia, zmiany, cofnięcia       oraz ograniczenia pozwolenia i przekazywanie tych decyzji ostatecznych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,
 27. przestawianie ministrowi ochrony środowiska zapisu wniosku o  pozwolenie zintegrowane w postaci elektronicznej w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, elektronicznej kopii pozwolenia zintegrowanego oraz decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane,
 28. nakładanie na prowadzącego instalację, dla której wymagany był raport, obowiązku sporządzenia i przedłożenia raportu końcowego, przesyłanie kopii raportu początkowego, kopii wyników badań lub kopii raportu końcowego regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu,
 29. nakładania na prowadzący instalacje podmiot korzystający ze środowiska obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
 30. nakładanie na podmiot korzystający ze środowiska, w przypadku negatywnego oddziaływania na środowisko, obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego lub obowiązku uiszczenia na rzecz gminy kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska,
 31. wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz występowanie z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli kontrola starosty stwierdziła naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska,
 32. organizowanie przedsięwzięć oraz zapewnienie udziału społeczeństwab w działaniach na rzecz ochrony środowiska,
 33. wnioskowanie do zarządu powiatu o zabezpieczenie środków finansowych na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska  należących do powiatu określonych w art. 403 – Prawa Ochrony Środowiska.

34. wprowadzanie i aktualizacja informacji i danych do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nt. ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, prowadzonych przez Wydział.

                                                                                                             

Do podstawowych zadań wydziału w zakresie rolnictwa:

 

 1. prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z organami powiatu,
 2. prowadzenie spraw związanych ze współpracą Inspekcji Weterynaryjnej z organami powiatu,
 3. prowadzenie spraw związanych ze współpracą przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, realizowanie zadań określonych w planach gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

Do podstawowych zadań wydziału w zakresie ochrony przyrody:

 1. prowadzenie rejestru zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom handlu nimi, zgłoszonych do rejestru przez posiadaczy i prowadzących hodowlę oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru,

 

Do podstawowych zadań wydziału w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

 

 1. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,
 3. przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
 4. prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
 5. przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów, obowiązku ich rekultywacji,
 6. przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 7. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
 8. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
 9. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna