Dzisiaj jest: czwartek, 3 grudnia 2020
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery
Drukuj

b) Referat Obsługi Rady - Or.I

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 14-05-2019
Data ostatniej modyfikacji: 03-12-2019 | 12:57

Kierownik: Małgorzata Łakomy
Strony załatwiane są w dniach i godzinach pracy Starostwa.

Do zadań Referatu Obsługi Rady należy:

1) kompletowanie i przesyłanie radnym materiałów niezbędnych do pracy Rady i Komisji,
2) protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,
3) transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrady Rady,
4) udostępnianie nagrań obrad Rady w BIP i na stronie internetowej Powiatu,
5) prowadzenie rejestru:
a)    uchwał Rady,
b)    wniosków i opinii Komisji,
c)    interpelacji i wniosków radnych,

6) przekazywanie Staroście uchwał podjętych przez Radę, interpelacji i zapytań radnych oraz opinii i wniosków z posiedzeń Komisji,
7) przekazywanie do realizacji właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Starostwa i jednostkom organizacyjnym powiatu uchwał Rady,
8) koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
9) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
10) przekazywanie do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego uchwał Rady,
11) prowadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat,
12) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych,
13) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
14) sporządzanie listy diet radnych Powiatu,
15) współdziałanie w zakresie koniecznym dla prac Rady i Komisji z organami administracji publicznej i innymi instytucjami,
16) prowadzenie spraw związanych z nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”
17) przygotowywanie projektu uchwały Rady w sprawie podziału Powiatu na okręgi wyborcze,
18) obsługa kancelaryjna terytorialnych komisji wyborczych, przekazywanie materiałów do archiwum państwowego.

Wydział prowadzi zbiór protokołów z Sesji Rady Powiatu oraz z posiedzeń Komisji Rady.
Dokumenty, w tym protokoły Rady i Komisji Stałych Rady udostępniane są do wglądu w Referacie Obsługi Rady przez Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz pracowników referatu, o ile nie jest to sprzeczne z ustawami dotyczącymi, w szczególności: zachowania tajemnicy państwowej i służbowej, ochrony danych osobowych. Protokoły z sesji udostępniane są do wglądu po przyjęciu protokołu przez Radę na następnej sesji. Protokoły z posiedzeń Komisji udostępniane są do wglądu po podpisaniu protokołu przez Przewodniczącego Komisji.

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna