Dzisiaj jest: niedziela, 29 listopada 2020
Imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Drukuj

a) Podstawowe zadania wydziału

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 27-05-2010
Data ostatniej modyfikacji: 24-09-2019 | 13:51

Naczelnik: Bożena Milo
Wydział załatwia sprawy w dniach i godzinach pracy Starostwa

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1) opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji,
2) opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i Regulaminu Pracy Starostwa, ich nowelizacja oraz kontrola realizacji,
3) opracowywanie projektu Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa oraz jego nowelizacja,
4) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
5) wdrażanie i nadzorowanie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,
6) prowadzenie zbioru upoważnień Starosty do wydawania decyzji administracyjnych oraz do załatwiania w jego imieniu spraw,
7) prowadzenie    spraw związanych z członkostwem Powiatu w związkach i stowarzyszeniach,
8) uzgadnianie projektów aktów prawnych Zarządu i Starosty,
9) informowanie Starosty, Wicestarosty, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, Naczelników Wydziałów i  Kierownika Zespołu o  zmianach przepisów prawnych dotyczących zadań realizowanych zadań realizowanych Powiat,
10) prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
11) prowadzenie spraw z zakresu organizacji staży, przygotowania zawodowego i praktyk zawodowych,
12) prowadzenie obsługi kadrowej, polegającej na prowadzeniu akt i spraw osobowych pracowników, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, Domu Dziecka w Nowej Grobli oraz Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie
13) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego pracowników,
14) przyjmowanie, przechowywanie oraz przekazywanie do wskazanych w ustawie podmiotów oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty  oraz ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa,
15) prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
16) prowadzenie obsługi kancelaryjnej, polegającej na odbieraniu i rejestrowaniu korespondencji wpływającej oraz wysyłaniu  i rejestrowaniu korespondencji wychodzącej, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie oraz Gospodarstwa Lokalowego w Lubaczowie,
17) udzielanie obywatelom zgłaszającym się do Starostwa informacji o toku załatwiania spraw , kierowanie do właściwego Wydziału,
18) sporządzanie rocznego planu działalności,
19) sporządzanie i aktualizowanie rocznego planu kontroli zewnętrznych oraz sporządzanie sprawozdania z realizacji planu, na podstawie informacji przekazywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa,
20) sporządzanie planu kontroli wewnętrznych,
21) wykonywanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie działania Wydziału,
22) prowadzenie zbioru upoważnień do kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Wydział lub wspólnie z innymi Wydziałami,
23) organizowanie i koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników
24) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
25) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w tym udzielanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z zagranicy,
26) wykonywanie czynności notarialnych określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
27) świadczenie pomocy dla kombatantów i osób represjonowanych w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytury lub renty,
28) współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych przy realizacji zadań na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
29) obsługa informatyczna Starostwa,
30) prowadzenie obsługi informatycznej, polegającej na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie oraz Gospodarstwie Lokalowym w Lubaczowie
31) prowadzenie spraw związanych z informatyzacją działalności Starostwa,
32) zarządzanie powiatową siecią teleinformatyczną,
33) dostosowanie działalności Starostwa w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych oraz wykorzystania systemów teleinformatycznych związanych ze świadczeniem tych usług do wymogów ustawy o podpisie elektronicznym,
34) umożliwianie odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznych w przypadkach gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru,
35) realizacja zadań związanych z ochroną danych osobowych, w tym w systemach informatycznych wykorzystywanych w Starostwie,
36) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
37) załatwianie spraw związanych z uzgadnianiem i wyrabianiem pieczęci oraz tablic urzędowych,
38) wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,
39) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Starostwa w druki, formularze, wyposażenie, materiały biurowe i bhp,
40) gospodarowanie samochodami służbowymi,
41) prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych,
42) prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru,
43) prowadzenie spraw związanych z zadaniem Starosty wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
44) obsługa kancelaryjna posiedzeń Zarządu, w tym:
a)   kompletowanie i wysyłanie członkom Zarządu materiałów na posiedzenia Zarządu,
b)   wysyłanie zaproszeń,
c)   protokołowanie,
d)   przekazywanie do realizacji uchwał Zarządu,
45) realizowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:
a)   przygotowywanie porozumień z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
b)   przygotowywanie umów z adwokatami lub radcami prawnymi w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej,
c)   przygotowywanie i przeprowadzanie corocznie otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe,
d)   przygotowywanie dla Ministra Sprawiedliwości i Wojewody zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze kraju,
46) prowadzenie poradnictwa prawnego.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna