Dzisiaj jest: wtorek, 24 listopada 2020
Imieniny: Emmy, Flory, Romana
Drukuj

- Przeniesienie pozwolenia na budowę

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 27-05-2010
Data ostatniej modyfikacji: 27-05-2010 | 08:03

Sprawa: Przeniesienie pozwolenia na budowę
Podstawa prawna art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 ze zm./:
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury , Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
ul. Jasna 1 pok.20 -24 (I piętro)
Komórka odpowiedzialna: Wydział Architektury , Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Wymagane dokumenty: wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,

Załączniki:
 1. oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz nowego inwestora,
 2. oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 3. dokumenty potwierdzające prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane na rzecz nowego inwestora,
 4. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu nowego inwestora,
Opłaty:
 1. za wniosek -5,00 zł,
 2. za każdy załącznik - 0,50 zł,
 3. od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby - 76,00 zł.
Zwalnia się od opłaty, od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby:
 1. w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 2. jednostki budżetowe,
 3. budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
Termin załatwienia sprawy: do 30 dni
Tryb odwoławczy i opłaty: Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:
 1. za odwołanie - 5,00 zł.
 2. za każdy załącznik do odwołania - 0,50 zł.
Uwagi: Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku, gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.
Przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić wyłącznie w okresie, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę, a zakończeniem budowy.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna