Dzisiaj jest: środa, 25 listopada 2020
Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa
Drukuj

a) Podstawowe zadania wydziału

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 27-05-2010
Data ostatniej modyfikacji: 03-12-2019 | 12:21

Naczelnik: Janusz Wojciechowski
Wydział załatwia sprawy w dniach i godzinach pracy Starostwa


Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. prowadzenie spraw związanych opracowaniem strategii rozwoju Powiatu, jej zmianami oraz opracowywanie planów krótkoterminowych rozwoju społeczno-gospodarczego,
 2. przygotowywanie propozycji dotyczących powołania komisji urbanistyczno-architektonicznych jako organów doradczych w sprawie zagospodarowania przestrzennego,
 3. prowadzenie określonych inwestycji i remontów, udzielanie zamówień publicznych w ramach środków przyznanych Starostwu w budżecie Powiatu,
 4. prowadzenie inwestycji i określonych przez Zarząd remontów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat, w ramach przyznanych im środków w budżecie powiatu,
 5. nadzorowanie inwestycji budowlanych i remontów prowadzonych przez jednostki organizacyjne Powiatu,
 6. wydawanie, odmowa wydawania i cofanie zezwoleń i koncesji, o ile przepisy ustaw tak stanowią,
 7. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne.
 8. prowadzenie spraw związanych z uprawnieniem starosty do wydania polecenia powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego zmierzającego do usunięcia zagrożenia.
 9. realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno - budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
 10. realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno - budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych,
 11. wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:
  1. zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  2. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  3. wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu
   i stosowania w budownictwie,
 12. powadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
 13. kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 14. przygotowywanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
 15. przygotowywanie pozwoleń na budowę,
 16. zatwierdzanie projektu budowlanego w decyzji o pozwoleniu na budowę,
 17. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 18. zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 19. przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
 20. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 21. nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
 22. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 23. prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
 24. przygotowywanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
 25. przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, zgłaszanie sprzeciwu oraz wydawanie pozwolenia na użytkowanie,
 26. przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 27. prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Starostę funkcji organu specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa,
 28. przygotowywanie pozwoleń na budowę, remonty, użytkowanie i rozbiórkę obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych zakładu górniczego,
 29. prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
 30. na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków przygotowywanie projektu zarządzenia Starosty w sprawie warunków działalności budowlanej na terenie powiatu lub usunięcia, uporządkowania, przebudowy poszczególnych budynków albo innych stosownych zarządzeń starosty,
 31. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
 32. potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 33. potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
 34. poświadczanie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług.

Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego prowadzi rejestry i ewidencje spraw związanych z budownictwem oddzielnie dla każdej z gmin:
 1. Miasto Lubaczów ABR-I-1,
 2. Gmina Lubaczów ABR-I-2,
 3. Gmina Horyniec ABR-I-3,
 4. Gmina Wielkie Oczy ABR-I-4,
 5. Gmina Stary Dzików ABR-I-5,
 6. Gmina Narol ABR-I-6,
 7. Gmina Cieszanów ABR-I-7,
 8. Gmina Oleszyce ABR-I-8.

Prowadzone następujące rejestry i ewidencje:

 1. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę,
 2. Rejestr robót budowlanych na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
 3. Rejestr pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania,
 4. Rejestr utrzymania obiektów
 5. Ewidencja ruchu budowlanego,
 6. Ewidencja sprawozdań okresowych,
 7. Ewidencja dokumentów przekazanych do archiwum
 8. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna