Dzisiaj jest: środa, 27 października 2021
Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona
Drukuj

Przetargi

Opublikowane przez: Barbara Pasierbowicz
Autor dokumentu: Anna Śliwa, Paweł Głaz
Data publikacji: 06-12-2013,
Data ostatniej modyfikacji: 14-08-2015 | 14:29
Data wytworzenia dokumentu: 06-12-2013

. ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawy

ABR.042.1.1.2013                                                Lubaczów, dnia 05.12.2013 
                          
Dotyczy projektu numer: POKL.03.05.00-00-043/13

 

Podstawa prawna: dotyczy zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro. Na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2013 r., poz.907, ze zmianami).

 

W związku z realizacją projektu „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracam się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu  wymienionych poniżej przedmiotów.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Powiat Lubaczowski
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, szafy metalowej do archiwizowania dokumentów oraz szafy na dokumenty  na potrzeby realizacji projektu „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim”.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1. Laptop - 2 szt.
 - zainstalowany system operacyjny Windows 8 lub równoważny z licencją komercyjną
 - wyjście  karty graficznej D- Sub
 - wielkość pamięci  min. RAM 4 GB
 - ilość rdzeni procesora - min.2 szt.
 - model procesora Intel®- i5-3230M(2,6GHz, 3MB Cache)
 - wielkość matrycy minimum 15" LED
 - pojemność dysku minimum 500 GB
 - bezprzewodowa mysz optyczna (częstotliwość pracy min. 2,4 GHz, zasięg 9 m., rozdzielczość  sensora 1000 dpi)
 - dwuletnia gwarancja


2. Oprogramowanie
 -  Office 365 - pakiet na dwa komputery
 -  program antywirusowy z płatną licencją - ochrona na dwa komputery na 2 lata


3. Urządzenie wielofunkcyjne -1 szt.
 - technologia druku : laserowa kolor
 -  max. rozmiar nośnika A4
 - interfejs: USB 2.0
 - wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100
 - normatywne obciążenie - 30000 str./miesiąc
 - szybkość druku mono/kolor - min. 14 stron/min.
 - rozdzielczość  skanera minimum 1200 dpi
 - zainstalowane opcje - dupleks
 - dwuletnia gwarancja


4. Szafa metalowa do archiwizacji dokumentów
 - wymiary min : szer .120 cm, wys.120 cm, gł. 45-60 cm
 - drzwi rozsuwane
 - zamykana na kluczyk
 - wyposażona w  półki - 2 szt.
 - malowana proszkowo
 - kolor - jasny popiel


5. Szafa na dokumenty
 - wymiary min.  szer. 120 cm, wys. 200 cm, gł. 40cm
 - wyposażona  w półki -  5 szt. z możliwością regulacji
 - drzwi dwuskrzydłowe
 - zamykana na kluczyk

 

Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2013r.

Warunki płatności: 7 dni od daty otrzymania faktury.

 

III. WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – warunki udziału oferty w ocenie:


1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


IV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena 100%.
2. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najtańszej oferty spełniającej wszystkie wymagania zgodnie z pkt. III.
3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

V. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferta z załącznikami winna być złożona na druku załączonego Formularza Ofertowego do dnia 20.12.2013r. w sekretariacie Zamawiającego: Powiat lubaczowski ul .Jasna 1, 37-600 Lubaczów 
z dopiskiem „OFERTA” na Dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, szafy metalowej do archiwizowania dokumentów oraz szafy na dokumenty  na potrzeby realizacji projektu „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji- profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  ”osobiście, pocztą lub w formie skanu elektronicznego na adres mailowy: lub
2. Ofertę należy sporządzić komputerowo w języku polskim.
3. Ceny muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty z uwzględnieniem dostarczenia sprzętu na adres Zamawiającego.
5. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta winna zawierać:
1. Wypełniony Formularz oferty - załącznik nr 1
2. Wypełniony wzór kosztorysu ofertowego – załącznik nr 2
3. Dodatkowo  Oferent może przedłożyć ofertę na papierze firmowym


VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie/e-mailowo Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
2. Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych niniejszym zapytaniem podlega odrzuceniu.
3. Powodem do odrzucenia oferty będzie także podanie ceny przewyższającej zaplanowany budżet, w takim wypadku zostanie wybrana następna oferta o najwyższej wartości punktowej, jeżeli cena zawarta w tej ofercie nie będzie przekraczać kwoty zaplanowanej w budżecie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
5. Zawarcie umowy/zlecenia z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
6.  Po zrealizowaniu zadania i otrzymaniu przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT/ rachunku, zostanie dokonana płatność przelewem w terminie do 7 dni na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Płatność dokonywana będzie w polskich złotych.
 

VII.  DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 16 632 13 78 wew. 28, e-mail: lub Osobą wyznaczona do kontaktów jest:  Anna Śliwa, Paweł Głaz.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna